REAKTİF LENFADENOPATİ

  1. Genel özellikler
  2. Non-spesifik hiperplazi
  3. Viral ve a?? sonras?
  4. HIV enfeksiyonu
  5. Mononükleoz
  6. Sinüs histiyositozu
  7. Süpüratif lenfadenit
  8. Granülomatöz lenfadenit
  9. Toksoplazmozis

Genel özellikler

 

Lenf nodlar? farkl? antijen stimülasyonlar?na tek veya bütün anatomik alanlar?n ekspansiyonu ve büyümesiyle yan?t verir. Tutulan lenf nodlar?n?n say?s? ve bölgesi ile  büyümenin süresi son derece de?i?kendir. Henüz geçirilmi? bir enfeksiyon sonras?nda çocuklarda önemli ve kal?c? lenf nodu büyümeleri geli?ebilir. Tersine, eri?kinlerde hafif reaktif büyüme olu?ur, bu yüzden de eri?kinlerdeki lenf nodu büyümeleri  s?kl?kla ku?kulu olarak de?erlendirilir. Dopplerle birlikte ultrasonun radyolojik görüntüleme  özellikleri  reaktif lenf nodlar?n?n tan?mlanmas?nda oldukça duyarl?d?r, yine de cerrahi biyopsiden kaç?nmak için tan?da ??S s?kl?kla istenir. Sitolojik özellikler lenfoid, granülomatöz veya süpüratif paternde olabilir fakat ço?u olguda nonspesifiktir.

Nonspesifik hiperplazi

Lenf  nodu büyümelerinin ço?unun ??S’de normal hücre tiplerinin de?i?ken bir kar???m? görülür. Yaymaya polimorföz bir görünüm verecek ?ekilde vasküler yap?lar ve fagositik histiyositler olabilir. Bir lenfadenopatide folliküler merkezlerin ekspansiyonu tan?mland???nda yaymalarda küçük matür lenfositler, immünoblastlar ve plazma hücreleri aras?na da??lm?? çok say?da sentrosit ve sentroblast görülür. ?nterfolliküler ekspansiyon olgular?nda yaymalarda matür lenfositler, plazma hücreleri ve immünoblastlar izlenir; ayr?ca epiteloid hücreler de görülebilir. Her iki durumda da monomorföz nitelikteki yaymalar NHL ile ay?r?c? tan? güçlü?ü yarat?r. AS ve PCR ay?r?c? tan?da yard?mc? olabilir. ?mmün yetmezlik sendromlar?nda ve otoimmün hastal?klarda AS bazen hücrelerin küçük bir yüzdesinde hafif zincir daralmas? gösterebilir. Ku?ku yaratan tüm olgular gibi bu olgularda da histolojik kontrol gereklidir.

Ay?r?c? tan?: folliküler lenfoma (bak?n?z: NHL)

Germinal merkez ekspansiyonlu non-spesifik Folliküler hiperplazi

 

Germinal merkez ekspansiyonlu non-spesifik Folliküler hiperplazi: yaymalarda hafifçe uzam?? nükleuslu ve sitoplazmik ‘kuyru?a’ sahip küçük matür lenfositler, plazma hücreleri ve immünoblastlar aras?na da??lm?? iki veya daha fazla ekzantrik nükleollü  çok say?da santroblast ve santrosit görülür.

Germinal merkez ekspansiyonlu non-spesifik Folliküler hiperplazi: yaymalarda santrosit ve santroblastlar görülür; bu hücrelerin iki veya daha fazla ekzantrik nükleolü vard?r.  Ayr?ca ‘lenfoid cisimler’ ve hafifçe uzam?? nükleuslu ve sitoplazmik ‘kuyru?a’ sahip küçük matür lenfositler de görülür.

Görece monomorföz, matür lenfositler ve folliküler merkez hücreleriyle birlikte non-spesifik hiperplazi: Olas? bir dü?ük dereceli NHL ile ay?r?c? tan?s? yard?mc? teknikler olmadan s?kl?kla imkans?zd?r.

Folliküler merkez ekspansiyonu ile non-spesifik hiperplazi: yaymalarda çok say?da, küçük matür lenfositler  aras?na da??lm?? iki veya daha fazla ekzantrik nükleollü  çok say?da santroblast ve santrosit görülür. Nükleer debri yutmu? geni? sitoplazmal? makrofajlar genellikle mevcuttur.

Polimorföz zeminde çok say?da plazma hücresi ile non-spesifik hiperplazi:  Plazma hücreleri, romatoid, luetik ve dilantin lenfadenopatilerini  içeren  reaktif lenfadenopati  spektrumunda görülebilirler; ayr?ca Castlemann hastal???nda da çok fazla say?da plazma hücresi görülebilir. Olas? bir lenfoplazmasitik lenfoman?n d??lanmas? için polimorföz sitolojik yayma ve poliklonal fenotip yeterli olacakt?r.

Folliküler merkez ekspansiyonu ile non-spesifik hiperplazi: yaymada çok say?da folliküler merkez hücreleri ve küçük matür lenfositler görülmekte. Küçük lenfositlerin s?k?ca yap??t???, hatta dallanan görünümde vasküler yap?lar s?kl?kla mevcuttur.

Folliküler merkez ekspansiyonu ile non-spesifik hiperplazi: yaymada çok say?da folliküler merkez hücreleri ve küçük matür lenfositler görülmekte. Küçük lenfositlerin s?k?ca yap??t???, hatta dallanan görünümde vasküler yap?lar s?kl?kla mevcuttur.

Folliküler merkez ekspansiyonu ile non-spesifik hiperplazi: yaymalarda de?i?ken say?da, küçük matür lenfositler  aras?na da??lm?? çok say?da santroblast ve santrositler görülmekte. NHL ile ay?r?c? tan?s? s?kl?kla gerekir. 

?nterfolliküler ekspansiyon ile non-spesifik hiperplazi

?nterfolliküler ekspansiyon ile non-spesifik hiperplazi: yaymada büyük nükleollü immünoblastlar ve plazma hücreleri ile matür lenfosit prevalans? görülmekte.

?nterfolliküler ekspansiyon ile non-spesifik hiperplazi: yaymalar nadir immünoblast içeren matür lenfosit prevalans? gösteren monomorföz nitelikte olabilir. Bu olgular,  küçük hücreli NHL’dan ayr?lamayabilir ve tan? için fenotip tayini gerekir.

?nterfolliküler ekspansiyon ile non-spesifik hiperplazide ak?m sitometrisi:  CD2/3/7 ko-ekspresyonu ile T-lenfosit (CD 5) prevalans? gösterebilir.

Viral ve a?? sonras?       

??S de küçük matür lenfositler, plazma hücreleri ve immünoblastlar aras?nda da??lm?? küçük lenfositler ve çok say?da santrosit ve santroblastlar görülür. Kapiller yap?lar, fagosite edici makrofajlar ve eozinofiller de olabilir. Ay?r?c? tan?: folliküler lenfoma (bak?n?z NHL).

??S’de küçük matür lenfositler, plazma hücreleri ve immünoblastlar aras?nda da??lm?? küçük lenfositler ve çok say?da santrosit ve santroblastlar görülmekte. Çok say?da mitoz olabilir.

HIV enfeksiyonu       

Sitolojik patern,  süpüratiften granülomatöze veya nonspesifi?e kadar de?i?ken olabilir.  Florid folliküler hiperplazide yaymada küçük matür lenfositler ve plazma hücreleri aras?nda da??lm?? çok say?da sentrosit ve sentroblastlar görülür. Ay?r?c? tan?: folliküler lenfoma (bak?n?z NHL).

Bir HIV hastas?n?n lenf nodunun reaktif hiperplazisinde; küçük matür lenfositlerle  birlikte çok say?da folliküler merkez hücreleri.

Mononükleozis

??S de santrosit ve santroblastlar? da içeren normal hücre bile?enleri görülür. Büyük nükleollü ve mavi sitoplazma rimine sahip çok say?da immünoblastlar mevcuttur. Makrofajlar ve kapiller yap?lar bulunabilir.

Ay?r?c? tan?: Hodgkin lenfoma (bak?n?z HL).

Büyük nükleollü ve mavi sitoplazma rimine sahip çok say?da immünoblastlar ve zeminde küçük lenfositler.

?ki veya üç büyük nükleollü ve mavi sitoplazma rimine sahip immünoblastlar; mitoz gözlenebilir.

Histiyositoz

Bu durum esasen inflame doku veya organ ya da kanseri  drene eden lenf nodlar?nda gözlenir. Yaymalarda histiyositler, küçük lenfositler ve makrofajlar görülür.

Ay?r?c? tan?: massif lenfadenopatili sinüs histiyositozu.

Sinüs histiyositozu: yaymada nekrotik ve inflamatuar zeminde s?kl?kla nükleer debri ile dolu mono ve multinükleer makrofajlar görülür.

Süpüratif lenfadenit

Bakteriyel enfeksiyonlar? drene eden lenf nodlar?nda gözlenebilir. Yaymalarda nekrotik zeminde granülositler ve de?i?en miktarda lenfositler görülür. Metastatik skuamöz hücreli karsinom ve nadiren HL’da da  yayg?n nekrotik-süpüratif zemin görülebilece?inden ay?r?c? tan?da dikkat edilmelidir.

Süpüratif adenit yaymalar?nda nekrotik bir zeminde granülositler nadir histiyositler ve az say?da lenfoid hücreler görülür.

Granülomatöz lenfadenit

Granülomatöz lenfadenit, en s?k tüberküloz ve sarkoidoz olmak üzere, baz? enfektif ajanlar ve patolojik süreçlerde saptan?r. Ayr?ca hematolojik hastal?klar süresince ya da kemoterapi veya radyoterapi sonras?nda  da görülebilir. Yaymalarda izole da??lan  ya da lenfoid zeminde granülomatöz düzenlenme gösteren  epiteloid ve/veya multinükleer hücreler görülür.

Sinsityal bir sitoplazmada oval ya da elonge nükleuslar görülen granülom

Lenfoid zeminde granülom ?eklinde  organize olmu? epiteloid hücreler

Granülomatöz lenfadenitte farkl? sitolojik paternler: küçük granülomatöz yap?larda organize olmu? epiteloid hücreler ve matür lenfositlerin aras?nda multinükleer hücreler. Langhans tipinde bir multinükleer dev hücreye dikkat edin.

Toksoplazmozis

Toksoplazmozis’de  reaktif lenf nodu: lenfositlerle kar??m?? küçük gruplar halinde ya da izole epiteloid hücreler.

Toksoplazmozis reaktif lenf nodu: lenfositlerle kar??m?? gruplar halinde ve izole epiteloid hücreler. ?zole epiteloid hücrelerde sitoplazmik vakuollerde nükleer debri görülmekte.

X