Gruczolakorak

Jest cz?stym rakiem p?uca o wzrastaj?cej cz?sto?ci wyst?powania szczególnie u kobiet. Jest tym typem raka p?uca, który wyst?puje cz??ciej u niepal?cych i u osób, które zaprzesta?y palenia tytoniu. Wi?kszo?? ro?nie obwodowo.

Wariantem gruczolakoraka jest rak oskrzelikowo-p?cherzykowy.

Histologic subtypes:

 • Podtypy histologiczne
 • Acinarny
 • Brodawkowaty
 • Oskrzelikowo-p?cherzykowy
 • Nie ?luzowy
 • ?luzowy
 • Mieszany ?luzowy i nie?luzowy lub nieokre?lony
 • Lity ze ?luzemZ mieszanymi podtypami

Rzadkie warianty gruczolakoraka:

 • dobrze zró?nicowany p?odowy
 • ?luzowy
 • ?luzowy torbielakogruczolakorak
 • sygnetowato-komórkowy
 • jasnokomórkowy

Cytologiczne cechy diagnostyczne (plwocina i pop?uczyny oskrzelowe)

 • Grupy komórek
 • Du?e ekscentrycznie umiejscowione pleomorficzne j?dra
 • Du?e j?derka
 • Obfita, jasna, zwakuolizowana cytoplazma

Cytologiczne cechy diagnostyczne (BAC i wymazy szczoteczkowe z oskrzela)

 • P?aty, rozetki i acinarne grupy, komórki walcowate i obecno?? ?luzu
 • Okr?g?e j?dra
 • Du?e j?derka
 • Obfita, jasna, zwakuolizowana cytoplazma
 • Czyste lub ?luzowe t?o

Diagnostyka ró?nicowa

 • Przerzutowy gruczolakorak
 • Zmiany reparacyjne/reaktywne nab?onka oskrzelowego
 • Cia?ka Creola
 • Hiperplazja komórek kubkowych
 • Reaktywne pneumocyty

Ziarniniakowe zapalenie

Komórki gruczolakoraka, z wyj?tkiem postaci nisko zró?nicowanych, maj? wi?ksz? kohezj? ni? komórki raka p?askonab?onkowego. Nisko zró?nicowany gruczolakorak mo?e by? niemo?liwy do odró?nienia od raka wielkokomórkowego niezró?nicowanego w rutynowym barwieniu, ale gruczolakorak zawiera ?ródcytoplazmatyczny ?luz.

Immunocytochemia:

 • Cytokeratin 7 +
 • Cytokeratin 5 –
 • Cytokeratin 20 –
 • Neuroendocrine markers +-
 • TTF-1 +

Adenocarcinoma:

Adenocarcinoma. Malignant cells with round nuclei and large prominent nucleoli forming a gland (acinar formation).
Adenocarcinoma. Pleomorphic malignant cells with round nuclei, vesicular chromatin, and prominent nucleoli.
Adenocarcinoma, poorly differentiated. Discohesive malignant cells with lack of gland formation, vesicular chromatin, and prominent nucleoli.

 

CAM 5.2
TTF-1

FNA:

FNA
FNA
FNA
FNA

Bronchial brush:

Bronchial brush
Bronchial brush

 

 

 

Squamous cell carcinoma. Numerous keratinized (orangeophilic) and non-keratinized malignant squamous cells dispersed in a background of keratinaceous debris (FNAB).
Squamous cell carcinoma. Malignant keratinized squamous cells with marked pleomorphism and keratinaceous debris.  
Squamous cell carcinoma. Malignant heavily keratinized squamous cells (appearing orangeophilic) with marked pleomorphism in a background of necrotic cytoplasmic fragments.  
Squamous cell carcinoma. Note the extensive tissue necrosis, keratinaceous debris, and a single viable malignant keratinized cell (at 2 o' clock).
Squamous cell carcinoma. An elongated "tadpole-shaped" malignant keratinized cell with heavily keratinized (orangeophilic) cytoplasm.

 

 

Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ

 

FNA moderately differ
FNA
FNA well differ
Histology
FNA
FNA well differ
FNA well differ
Transbronchial FNA

 

Bronchial brush
Bronchial brush
Bronchial brush

 

X