Nowotwory przerzutowe

P?uca s? cz?stym umiejscowieniem przerzutów. W 70% przypadków mo?na przerzuty zdiagnozowa? w plwocinie.

  • Raki p?askonab?onkowe z uk?adu oddechowego i pokarmowego
  • Rak sutka
  • Rak nerki
  • Gruczolakoraki przewodu pokarmowego
  • Rak p?cherza moczowego
  • Nowotwory narz?du p?ciowego m?skiego i ?e?skiego
  • Rak tarczycy
  • Czerniak
  • Nowotwory uk?adu krwiotwórczego
  • Mi?saki

Jednym z wa?niejszych wskaza? do transtorakalnej BAC jest potwierdzenie obecno?ci przerzutu.

Ognisko pierwotne mo?na podejrzewa? na podstawie cech cytologicznych ale szczególnie wa?na jest znajomo?? danych klinicznych. W preparatach z bloczków parafinowych mo?na oceni? markery ró?nicowania tkankowego. Cz?sto pomocna jest immunocytochemia zarówno w ró?nicowaniu mi?dzy zmian? pierwotn? i przerzutow? jak i w identyfikacji ogniska pierwotnego.

Breast
Colon
FNA meta renis? carc

Signet ring carcinoma:

Signet ring carcinoma
Signet ring carcinoma

Renal clear cell carcinoma:

Renal clear cell carcinoma
Renal clear cell carcinoma

Oncocytic thyroid carcinoma:

Oncocytic thyroid carcinoma
Oncocytic thyroid carcinoma
Oncocytic thyroid carcinoma

Metastatic epidermoid carcinoma:

Metastatic epidermoid carcinoma
Metastatic epidermoid carcinoma

Metastatic breast carcinoma:

Metastatic breast carcinoma
Metastatic breast carcinoma

Varoius:

Metastatic sarcoma
Soft tissue sarcoma
ER positive
Bronchial brush breast

 

X