Rak płaskonabłonkowy

Stanowi oko?o jednej trzeciej wszystkich nowotworów z?o?liwych p?uc. Wi?kszo?? ro?nie centralnie, pozosta?e w ma?ych oskrzelach.      

Rzadkie postacie:

 • brodawkowaty
 • jasnokomórkowy
 • z ma?ych komórek

Bazaloidalny

 • Cytologiczne cechy diagnostyczne raków dobrze zró?nicowanych
 • Liczne izolowane komórki rakowe wieloboczne, okr?g?e lub wyd?u?one
 • G?sta pomara?czowa (w barwieniu Papanicolaou) lub eozyno-ch?onna (w barwieniu hematoksylin?-eozyn?) cytoplazma
 • Pleomorficzne, hiperchromatyczne, cz?sto piknotyczne j?dra
 • Niewyra?ne j?derka i struktura chromatyny
 • Komórki kijankowate i wyd?u?one
 • Cz?ste p?ytki bezj?drzaste

Poskr?cane pasma keratyny (spirale Herxheimera)

Komórki kijankowate lub w?ókienko-podobne maj? niezwyk?e wyd?u?one, wrzecionowate kszta?ty. Cz?sto spotyka si? obfite ziarniste Derbis, martwic? i cechy zapalenia.

Komórki raków ?rednio lub nisko zró?nicowanych maj? wi?ksze j?dra z gruboziarnist? chromatyn? i cyjanofiln? cytoplazm? ( w barwieniu metod? Papanicolaou). Cz?sto wyst?puj? w grubych grupach. Rogowacenie wyst?puje rzadko lub go wcale nie ma. W rakach nisko zró?nicowanych rozpoznanie raka p?askonab?onkowego mo?e by? trudne, wtedy trzeba ograniczy? si? do rozpoznania raka nie drobnokomórkowego.

Fa?szywie pozytywne rozpoznanie mo?e by? wynikiem nadinterpretacji zmian reparacyjnych lub metaplastycznych. Fa?szywie negatywne rozpoznanie mo?e by? wynikiem niew?a?ciwej interpretacji przypadku, w którym widoczna jest tylko martwica i odczyn zapalny.

Diagnostyka ró?nicowa

 • Zmiany reparacyjne
 • Metaplazja p?askonab?onkowa
 • Zmiany zwyrodnieniowe
 • Komórki mi?dzyb?onka
 • Efekty chemio/radioterapii
 • Domieszka komórek raka górnych dróg oddechowych

Immunocytochemia:

CK5+, CK7-, CK20-, TTF1-, markery neuroendokrynne-.

Squamous cell carcinoma:

Squamous cell carcinoma. Numerous keratinized (orangeophilic) and non-keratinized malignant squamous cells dispersed in a background of keratinaceous debris (FNAB).
Squamous cell carcinoma. Malignant keratinized squamous cells with marked pleomorphism and keratinaceous debris.  
Squamous cell carcinoma. Malignant heavily keratinized squamous cells (appearing orangeophilic) with marked pleomorphism in a background of necrotic cytoplasmic fragments.  
Squamous cell carcinoma. Note the extensive tissue necrosis, keratinaceous debris, and a single viable malignant keratinized cell (at 2 o' clock).
Squamous cell carcinoma. An elongated "tadpole-shaped" malignant keratinized cell with heavily keratinized (orangeophilic) cytoplasm.

Occult carcinoma in situ:

Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ

 

FNA moderately differ
FNA
FNA well differ
Histology
FNA
FNA well differ
FNA well differ
Transbronchial FNA

Bronchial brush:

Bronchial brush
Bronchial brush
Bronchial brush

 

X