Zmiany łagodne

?agodny guz jasnokomórkowy (ang. “sugar” tumor)

Jest to rzadki guz, który wyst?puje w ka?dym wieku jako asymptomatyczny obwodowy guzek. Uwa?a si?, ?e prawdopodobnie wywodzi si? z pericytów ale histogeneza tej zmiany jest dyskusyjna. Zbudowany jest wielobocznych komórek o jasnej bogatej w glikogen cytoplazmie.

Cytologiczne cechy diagnostyczne

  • Grupy wielobocznych i wrzecionowatych komórek
  • Zwakuolizowana lub ziarnista cytoplazma
  • Cytoplazma PAS-dodatnia

Diagnostyka ró?nicowa

  • Rak nie drobnokomórkowy z jasn? cytoplazm?
  • Karcinoid
  • Przerzut raka jasnokomórkowego nerki

Immunohistochemicznie wi?kszo?? tych guzów wykazuje nast?puj?ce odczyny: HMB 45+, CD 34 +, S 100 oraz cytokeratyny -, CEA -

Hamartoma p?uc

Zwykle wykrywany jest przypadkowo na radiogramach starszych m??czyzn. Jest to nowotwór zbudowany z tkanek prawid?owo wyst?puj?cych w danym narz?dzie ale pouk?adanych „bez ?adu i sk?adu”.

Transtorakalna BAC jest metod? bardzo czu?? i specyficzn? w diagnostyce tej zmiany. Wida? mieszanin? mezenchymalnych (fragmenty fibromyksoidne i chrz?stne) i nab?onkowych elementów: komórki wrzecionowate bez cech z?o?liwo?ci w pod?cielisku fibromyksoidnym i dojrza?e chondrocyty w jamkach, oraz nab?onkowe komórki gruczo?owe i adipocyty.

Pulmonary hamartoma.

Note the biphasic morphology with a fragment of benign-appearing epithelium and fibromyxoid stromal tissue.

Pulmonary hamartoma.

Biphasic appearance of the tumor with predominance of chondromyxoid stromal tissueand some epithelial cells seen singly and in loose clusters.

Pulmonary hamartoma. A dimorphic population of benign fragmented epithelium and cellular fibroblastic stromal tissue.

Pulmonary hamartoma.

Epithelial component of the tumor appearing as monolayered fragments of monotonous benign tissue.

FNA hamartoma
Histology hamartoma
X