Ocena ryzyka

Ocena ryzyka: 5 zasadniczych kroków zapewniaj?cych bezpiecze?stwo

 • Step 1. Hazard identification
  • Zbierac informacje o wypadkach w pracowni.
  • Dokonywac przegl?du pracy i miejsc pracy. Jakie niebezpieczne substancje znajduj? si?lub mog? si?znalezc w pracowni? W jakim stopniu s? one niebezpieczne i jakie efekty mog? wywo?ac? Kto mo?e by? na nie eksponowany i w jaki sposób?
 • Step 2 : Risk assessment
  • Rozstrzygac, kto mo?e ponie?c szkod?i w jaki sposób. Rozwa?yc, jak mog?aby by? zmieniona praktyka laboratoryjna. Jak blisko substancji szkodliwych znajduj? si?ludzie? Jak czesto mo?e si?zda?yc ekspozycja na nie i jak d?ugo trwa? Jakie s? poziomy ekspozycji w danym miejscu? Ustalic stopie? ryzyka.
 • Step 3: Decision making
  • Je?eli dane zagro?enie stanowi ryzyko dla zdrowia i bezpiecze?stwa, rozstrzygn?c, czy istniej?ce ?rodki ostro?no?ci s? odpowiednie, czy te? powinny by? podwy?szone.
 • Step 4: Record keeping
  • Rejestrowac, jakie s? potrzeby w odniesieniu do prewencji i/lub kontrolowania poziomu zagro?enia.
 • Step 5: Regular review .
  • Je?eli ryzyko jest powa?ne i / lub mo?e ulec zmianie:
   • Monitoruj, czy ?rodki zabezpieczaj?ce, zalecane w kroku 4, s? na miejscu.
   • Je?eli tak nie jest, u?wiadom to inspektorowi BHP.
   • Dokonuj czesto inspekcji.
   • Je?eli warunki zmieni?y si?znacz?co - dokonaj inspekcji natychmiast (przejdz do kroku 1).
   • Czy ocena jest jeszcze wa?na? Je?eli nie, wprowadz poprawke.

Klasyfikacja ryzyka i poziomy ryzyka (jak okre?lic stopie? ryzyka i poziomy ryzyka).

Po pierwsze musisz oszacowac prawdopodobie?stwo. Jaka jest szansa wyst?pienia nieszcze?liwego zdarzenia lub urazu w nastepstwie zagro?enia w okresie jednego roku. To mo?e dac liczb?stopnia ryzyka w warunkach prawdopodobie?stwa.

Likelihood Number
Rare 1
Unlikely 2
Possible 3
Likely 4
Almost Certain 5

Nastepnie musisz oszacowac konsekwencje zwi?zane z ryzykiem. W przypadku nieszcze?liwego wypadku lub urazu nale?y okre?lic, jak powa?ne mog? by? skutki? To mo?e dac ponownie liczb?stopnia ryzyka w podobny sposób, jak powy?ej.

Likelihood Number
Insignificant 1
Minor 2
Moderate 3
Major 4
Catastrophic 5

 

Stopie? ryzyka mo?na obliczyc mno??c prawdopodobie?stwo przez skutki.

Prawdopodobie?stwo x skutki

Poziom ryzyka: Je?eli liczba jest równa lub wy?sza od 10, ryzyko musi by? wyeliminowane natychmiast.

Ryzyko zwi?zane z powszechnym zagro?eniem w pracowni cytologicznej.

 

Hazard Risk
Electrical equipment Spark and fire
Glass and plastic Cuts  and infection
Needle stick (FNA) Infection (HIV, HepB)
Unfixed cellular material Contact with  eye or skin  as result of
  spillage or leakage
Alcohol , xylene Flammable
Giemsa stain Corrosive ,irritant
Papanicolaou stain Hydrochloric acid corrosive

 

X