Odpowiedzialność

Odpowiedzialno?c kierowników w zapewnieniu bezpiecze?stwa i higieny pracy w laboratorium.

 • Zarz?dzaj?cy musi mianowac inspektora BHP, który mo?e identyfikowac niebezpiecze?stwo i oceniac ryzyko i który ma w?adz?do egzekwowania przepisów BHP w celu zminimalizowania ryzyka.
 • Musi przydzielac odpowiedni czas i ?rodki dla BHP.
 • Musi zapewniac pracownikom i inspektorowi BHP odpowiednie szkolenia i wydawac standardowe procedury operacyjne dla pracowni. Musi zapewniac wszystkim zatrudnionym informacje o niebezpiecze?stwach i miejscach ich wystepowania.
 • Zapewniac prowadzenie Ksiegi Ryzyka Zawodowego.
 • Zapewniac, aby Ksiega Wypadków i Urazów by?a dok?adnie prowadzona i dostepna.
 • Zapewniac, aby reakcja na wypadek by?a w?a?ciwa i obejmowa?a np. na odka?enie i pierwsz? pomoc w stosownym zakresie.
 • Zapewniac, aby osoby odwiedzaj?ce pracowni?i dostawcy nie byli eksponowani na ryzyko.
 • Zapewniac, aby ocena ryzyka by?a dokonywana regularnie (przynajmniej raz w roku, lub gdy dokonuje si?zmian w codziennej praktyce, lub w reakcji na wypadek).

Odpowiedzialno?c inspektora BHP w pracowni

 • Zapewnic identyfikacj?zagro?e? na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Oceniac stopie? ryzyka zwi?zanego z ka?dym zagro?eniem.
 • Okre?lac optymaln? granic?ekspozycji lub granice maksymalnej ekspozycji dla ka?dego zagro?enia.
 • Redukowac ryzyko urazów lub choroby wynikaj?cych z zagro?e? przez podejmowanie nastepuj?cych kroków:
  1. Eliminacj?zagro?enia t.j. usuwanie substancji szkodliwych z miejsca pracy.
  2. Substytucj?(np. u?ywanie mniej niebezpiecznych odczynników).
  3. Kontrol?limitów zu?ycia, redukcji emisji, stosowania wentylacji, itd.
  4. Upowa?nienie specjalnie przeszkolonej osoby do stosowania okre?lonych substancji.
  5. Dostarczanie osobistego wyposa?enia ochronnego.
  6. Dystrybucja w?ród wszystkich pracowników Ksiegi Ryzyka Zawodowego (lista wszystkich potencjalnych zagro?e? w pracowni i rejestrowanie dzia?a? podjetych przeciw tym zagro?eniom).
 • Prowadzenie ksiegi wydarze? z rejestracj? ka?dego wypadku, obra?enia lub niebezpiecznych zdarze?.
 • by? zdolnym do zarz?dzania pierwsz? pomoc? i w?a?ciwie reagowac na zagro?enie lub obra?enie.
 • Zapewnic wizytuj?cym, dostawcom, lub osobom publicznym, aby nie by?y eksponowane na ryzyko.
 • Monitorowac polityk?i procedury, które zapewniaj? wdra?anie Przegl?du zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy. Analizowac i aktualizowac procedury BHP je?li jest to niezbedne.

Ksiega nieszcze?liwych wypadków

Jest to podstawowa powinno?c wszystkich pracuj?cych w pracowni.

Ksiega powinna zawierac nastepuj?ce informacje:

 1. Date, godzine, miejsce i nazwiska objetych osób (w tym ?wiadków) oraz krótki opis ka?dego wypadku ?miertelnego lub cie?kiego obra?enia osoby pracuj?cej lub wizytuj?cej laboratorium.
 2. Szczegó?owy opis obra?e? odniesionych w pracy powoduj?cych absencj?d?u?sz? ni? 3 dni.
 3. Szczegó?owy opis wszystkich chorób i zachorowa?, które mog? miec zwi?zek z czynnikami patogennymi w miejscu pracy.
 4. Informacja o niebezpiecznych zdarzeniach takich jak: przypadkowe uwolnienie jakiego? patogenu, przypadkowe rozlanie kwasu lub przypadkowe zak?ucie ig??.
 5. Kopia podpisanego raportu powinna by? przedstawiona poszkodowanej osobie.
X