Obowiązki pracodawców i pracowników w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny w pracy

  • Jest obowi?zkiem ka?dego pracodawcy zapewnienie, tak dalece jak to jest mo?liwe, zdrowia, bezpiecze?stwa i satysfakcji w pracy wszystkim pracownikom. Obejmuje to dostarczenie i utrzymanie wyposa?enia oraz systemów pracy, które s? bezpieczne i nie stwarzaj? ryzyka; ponadto informacje, instrukcj?i szkolenie. Pracodawcy musz? równie? zapewnic higien?i bezpiecze?stwo osobom niezatrudnionym, którzy mog? by? nara?eni na skutki wykonywanych prac, w takim zakresie, jak to jest mo?liwe.
  • Powinno by? obowi?zkiem ka?dego pracownika, aby podczas pracy rozs?dnie troszczyc si?o swoje zdrowie i bezpiecze?stwo, tak?e i innych osób, które mog? by? dotkniete skutkami jego dzia?ania lub zaniedbania w pracy.
  • Jest obowi?zkiem ka?dego pracodawcy zapewnic higien?i bezpiecze?stwo swoim pracownikom.
  • Pracownicy maj? odpowiedzialno?c za u?wiadamianie sobie ryzyka zwi?zanego ze swoj? prac?. S? równie? odpowiedzialni za stosowanie zalecanej procedury minimalizuj?cej ryzyko i w?a?ciwe wykorzystywanie ?rodków s?u??cych zapewnieniu bezpiecze?stwa. Pracownicy s? zobowi?zani do uczeszczania na szkolenia dotycz?ce higieny i bezpiecze?stwa oraz do sygnalizowania zwierzchnikowi wszystkich spostrze?e? odnosz?cych si?do rzeczywistego lub potencjalnego zagro?enia.
  • Pracodawca nie mo?e prowadzi? ?adnych prac nara?aj?cych pracowników na kontakt z substancjami szkodliwymi dla zdrowia bez odpowiedniego i dostatecznego oszacowania ryzyka.
  • ?aden pracodawca nie mo?e stawiac pracownikowi zarzutów za podjecie dzia?a? zwi?zanych z wype?nianiem przepisów bezpiecze?stwa i higieny pracy.
X