Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium

Ko?cz?c ten modu?, cytotechnik powinien:

  • Rozumiec, jakie s? wymagania aby stworzyc i utrzymac bezpieczne ?rodowisko pracy.
  • by? ?wiadomym niebezpiecze?stwa w pracowni cytologicznej zwi?zanego z elektryczno?ci?, ogniem, p?ynami ?atwopalnymi i gazami, czynnikami ?r?cymi i toksycznymi, karcynogenami, materia?em infekcyjnym, zagro?eniami mechanicznymi i ?rodowiskowymi.
  • by? ?wiadomym ryzyka zwi?zanego z powy?szymi niebezpiecze?stwami w pracowni cytologicznej i rozumiec kroki podejmowane dla zminimalizowania tego ryzyka.
  • Rozumiec swoj? rol?w zapewnieniu zdrowych i bezpiecznych warunków pracy.

Dodatkowo zaawansowany praktyk powinien:

  • by? ?wiadomym roli inspektora bhp w zapewnieniu bezpiecze?stwa i higieny w miejscu pracy.
  • by? zdolnym do oszacowania ryzyka w niebezpiecznych sytuacjach.
  • by? ?wiadomym zawarto?ci Protoko?u Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy w swoim laboratorium.
  • by? ?wiadomym potrzeby raportowania o nieszcze?liwych wypadkach i urazach, typie urazów i problemach zdrowotnych, które powinny by? rejestrowane.
X