Wewnętrzna kontrola jakosci

Comparison of adequate smears against inadequate smears:

Satisfactory for evaluation Unsatisfactory for evaluation
Appropriate labeling Lack of patient data
Well displayed and well preserved squamous epithelial cells covering more than 10% of the area under the cover slip. Scant squamous epithelial cells component : less than 10% of the slide surface
Presence of endocervical and or
immature metaplastic cells
Obscuring blood, inflammatory cells, excessive cytolysis, thick areas, poor fixation, air drying
Clinical information provided –age, menstrual status, appearance of cervix , irregular bleeding e.g. post coital or post menopausal bleeding. Contaminants  which obscure more than 50% of epithelial cells

ROZMAZ ZAWIERAJ?CY KOMÓRKI NIEPRAWID?OWE NIGDY NIE POWINIEN BY? ZAKLASYFIKOWANY JAKO NIEODPOWIEDNI DO OCENY.

Tu s? przyk?ady rozmazów nieodpowiednich do oceny. Kliknij na nie, aby zobaczy? ca?y obraz.

Inadequate smears
Inadequate smears
Inadequate smears
Inadequate smears

Dzia?ania kontroli jako?ci zmniejszaj?ce ryzyko b??dów fa?szywie ujemnych

  1. Reskryning losowy: Ta metoda jest szeroko stosowana w USA. Wymaga ona reskryningu  przez starszego cytotechnika 10% rozmazów sklasyfikowanych przez pierwszego skrinera jako ujemne lub nie nadaj?ce si? do oceny. Ca?y preparat powinien by? ogl?dany przez oko?o 6 minut. Chocia? szansa na wykrycie b??du jest ma?a, to dzia?anie to zwi?ksza ?wiadomo?? ryzyka b??du.
  2. Reskryning szybki: Ta metoda jest szeroko stosowana w Wielkiej Brytanii. Wymaga ona cz??ciowego przejrzenia ka?dego rozmazu  przez  starszego cytotechnika  sklasyfikowanego przez pierwszego skrinera jako ujemny lub nie nadaj?cy si? do oceny. Rozmaz jest oceniany w ci?gu 1 minuty pod ma?ym powi?kszeniem (x10 obiektywu). Czu?o?? pierwotnego skryningu  powinna by? obliczona wed?ug nast?puj?cego wzoru i rejestrowana:

[Abnormal smears correctly identified by the screener / total abnormal smears after rapid review x 100]

Flow chart to show quality control check of negative and inadequate smears after primary screening.

Procedury wewn?trznej kontroli jako?ci, które powinny by? stosowane okresowo

  1. Wzajemne ogl?danie nieprawid?owych rozmazów z  dyskusj? .
  2. Porównywanie biopsji z cytologi?.
  3. Przegl?danie rozmazów archiwalnych od kobiet z rakiem inwazyjnym z powodu mo?liwo?ci wyników fa?szywie ujemnych. W tym celu rozmazy powinny by? przechowywane do 10 lat.
  4. Kontrola obci??enia prac? i monitorowanie czasu ogl?dania rozmazów.
  5. Statystyczny monitoring funkcjonowania pracowni na poziomie regionalnym i krajowym.
X