Zapewnienie jakości

Ko?cz?c ten modu?, cytotechnik powinien:

  • Rozumiec poj?cia zapewnienia jako?ci, kontroli jako?ci i standardów jako?ci.
  • by? ?wiadomym g?ównych zróde? b??du w cytologii szyjki macicy i rozumiec racje dla wprowadzenia IQA i EQA w pracowni.
  • Rozumiec znaczenie rozpoznania fa?szywie ujemnego i wiedziec, jak mo?na zmniejszac ryzyko rozpozna? fa?szywie ujemnych.
  • by? ?wiadomym g?ównych systemów IQA i EQA i wiedziec, jak stosuje si? je w procedurach laboratoryjnych.
  • Znac rutynow? prac? w pracowni cytologicznej, proces stopniowanego skryningu i formu?owanie rozpoznania cytologicznego.

Dodatkowo zaawansowany praktyk powinien:

  • . Doskonalic wiedz? o procedurach IQA i EQA i wiedziec, jak ustalac i osi?gac standardy jako?ci.
  • . Rozumiec rol? osób zarz?dzaj?cych i starszych cytotechników w pracowni cytologicznej.
  • . Wiedziec, jak monitorowac program skryningowy na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
  • . Znac podstawowe metody statystyczne monitorowania funkcjonowania laboratorium.
X