Atypowe komórki gruczłowe

Definicja: Rozpoznanie cytologiczne atypowych komórek gruczo?owych mo?e by? postawione wówczas, gdy komórki kana?u szyjki lub endometrialne wykazuj? atypi?j?drow? , która jest wieksza ni? w zmianach odczynowych lub reparacyjnych, jednak nie osi?ga poziomu wystepuj?cego w gruczolakoraku.
Kilka przyk?adów przedstawiono poni?ej:

Atypowe komórki gruczo?owe w rozmazie od kobiety 55-letniej. Widoczna jest anizonukleoza i nieprawid?owa struktura chromatyny j?drowej. S? to nieliczne komórki w rozmazie. Komórki te s? s?abo zachowane, dlatego mog? przypomina? komórki pochodzenia endometrialnego. Nie mo?na wykluczy? raka endometrialnego.
Atypowe komórki kana?u szyjki macicy: gniazdo komórek gruczo?owych z powi?kszonymi, hiperchromatycznymi, ale pozbawionymi struktury j?drami, wykazuj?cymi anizonukleoz?. Jest to rozmaz od 35-letniej kobiety. Nie stwierdzono innych nieprawid?owo?ci. Stwierdzone nieprawidlowe komórki mog? by? wyrazem zmian zwyrodnieniowych w zapaleniu
Atypowe komórki gruczo?owe: ma?e gniazdo komórek endometrialnych zawieraj?cych hiperchromatyczne j?dra z gruboziarnist? chromatyn?. Jest to rozmaz od kobiety stosuj?cej hormonaln? terapi? zast?pcz?. W tym przypadku potwierdzono rozrost gruczo?owy prosty endometrium (rozrost 1-go stopnia).
Atypowe komórki gruczo?owe: ma?e gniazdo komórek endometrialnych zawieraj?cych hiperchromatyczne j?dra z gruboziarnist? chromatyn? i anizonukleoz?. Jest to rozmaz od kobiety stosuj?cej hormonaln? terapi? zast?pcz?. Badaniem wyskrobin potwierdzono rozrost gruczo?owy endometrium
Atypowe komórki gruczo?owe: Jest to rozmaz od 43-letniej kobiety. Wida? kilka ciemnych gniazd ma?ych hiperchromatycznych j?der, wykazuj?cych anizonukleoz? i modeluj?cych si?. Badaniem wyskrobin potwierdzono gruczolakoraka endometrialnego.

 

X