Rozpoznanie cytologiczne Adenocarcinoma endocervicale invasivum

  • Podczas gdy badanie cytologiczne (Pap test) jest czu?ym testem umo?liwiaj?cym wykrycie CIN i wczesnej postaci raka p?askonab?onkowego szyjki macicy, to jednak jest mniej czu?ym dla wykrywania gruczolakoraka. Szansa wykrycia wzrasta, je?eli u?ywa si?odpowiednich szczoteczek umo?liwiaj?cych uzyskanie materia?u z kana?u szyjki. Szczoteczki takie powinny by? zawsze u?ywane ??cznie ze szpatu?k?, aby mo?na by?o uzyskac materia? ze strefy transformacji.
  • Odró?nienie Adenocarcinoma in situ (AIS) od dobrze zró?nicowanej postaci Adenocarcinoma invasivum jest trudne na podstawie cech cytologicznych. W AIS prawid?owe i nieprawid?owe komórki kana?u szyjki macicy mo?na znalezc w bliskim s?siedztwie w tym samym rozmazie. W AIS t?o jest zazwyczaj czyste.
  • W dobrze zró?nicowanym gruczolakoraku komórki gruczo?owe uk?adaj? si?w p?aty, gniazda, pasma i rozetki. Pojedyncze komórki maj? kszta?t cylindryczny i mog? tworzyc palisady lub struktury plastra miodu i s? zazwyczaj dobrze zachowane.
  • Inaczej ni? w prawid?owych palisadach, j?dra ró?ni? si?wielko?ci? i kszta?tem. Jest to szczególnie widoczne na brzegach gniazd.
  • W strukturach plastra miodu j?dra uciskaj? si?i nak?adaj? wywo?uj?c wra?enie hiperchromazji grup komórek, mimo ?e chromatyna w pojedynczych j?drach mo?e by? drobnoziarnista. Mog? by? widoczne j?derka i mitozy.
  • W gruczolakorakach ?rednio- i nisko zró?nicowanych pochodzenie gruczo?owe nowotworu jest mniej zaznaczone i obraz cytologiczny jest bardziej zró?nicowany. Komórki w gniazdach mog? by? tak gesto upakowane, ?e mo?na ocenic jedynie komórki le??ce na obrze?ach tych gniazd lub komórki, które wykazuj? dyskretne cechy ró?nicowania gruczo?owego. J?dra komórkowe ró?ni? si?wielko?ci?, mog? pojawiac si?du?e i liczne j?derka oraz mitozy.
  • T?o: W Adenocarcinoma in situ i wczesnym stadium Adenocarcinoma invasivum t?o rozmazu jest generalnie czyste. W guzach bardziej zaawansowanych w tle mog? wystepowac ?wie?e i uszkodzone krwinki czerwone, neutrofile i resztki martwiczych komórek (tzw. diathesis tumoralis).
  • Mog? by? obecne nieprawid?owe komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego, je?eli wspó?istniej? zmiany w obrebie tego nab?onka.

Adenocarcinoma in situ:

Materia? pochodz?cy z ogniska AIS jest cz?sto bardzo bogato komórkowy, zawiera liczne p?aty komórek gruczo?owych. Obraz ten powinien wzbudzi? podejrzenie o nowotwór gruczo?owy, o ile materia? nie zosta? pobrany za pomoc? szczoteczki dokana?owej. W preparacie tym j?dra s? st?oczone, hiperchromatyczne, ale kszta?t cylindryczny komórek jest ?atwo zauwa?alny. Zwraca uwag? czyste t?o. P?aty prawid?owych komórek kana?owych by?y równie? obecne w rozmazie.
Gniazdo komórek nowotworowych z ogniska AIS. Wida? utrat? polarno?ci, ró?nice w wielko?ci j?der i oczywist? hiperchromazj?, ale struktura plastra miodu mo?e by? jeszcze zauwa?alna. Rozró?nienie mi?dzy AIS i gruczolakorakiem inwazyjnym nie jest zawsze mo?liwe.

Dobrze zró?nicowany inwazyjny gruczolakorak kana?u szyjkiNisko zró?nicowany inwazyjny gruczolakorak kana?u szyjki

Gruczolakorak szyjki macicy. P?at komórek gruczo?owych z widocznym odrywaniem si? komórek, które tworz? rodzaj pióropusza lub palisady na obwodzie p?ata.
Obraz gruczolakoraka pod wi?kszym powi?kszeniem z widocznym tworzeniem palisady. Zwraca uwag? nierównomierne roz?o?enie j?der w palisadzie.
Endocervical adenocarcinoma :Strips of crowded columnar cells showing pseudostratifiction with dense overlapping nuclei but the glandular architecture is still preserved. 
Gruczolakorak inwazyjny kana?u szyjki macicy: trójwymiarowe gniazdo komórek gruczo?owych. Pomijaj?c t?o, obraz morfologiczny jest podobny do widywanego w AIS.
Gruczolakorak kana?u szyjki macicy (nisko zró?nicowany): J?dra s? du?e, pleomorficzne z nieregularnym rozk?adem chromatyny i delikatn?, obfit? cytoplazm?, ze s?abo zachowan? struktur? gruczo?ow?.

Metastatic endocervical adenocarcinoma:

Inne nowotwory z?o?liwe: Rak endometrialny w rozmazie z szyjki macicy
Inne nowotwory z?o?liwe: Przerzut gruczolakoraka jelita grubego w rozmazie z szyjki macicy.
Gruczolakorak kana?u szyjki macicy (nisko zró?nicowany): Gniazdo zbudowane z niezró?nicowanych komórek nowotworowych ze sk?p? cytoplazm? i j?drami ró?nej wielko?ci. Delikatna struktura chromatyny i du?e j?derka s? sta?? cech? gruczolakoraka..
Inne nowotwory z?o?liwe: Rak jajnika w rozmazie z szyjki macicy.

 

Gruczolakorak kana?u szyjki macicy. Trudno jest odró?ni? to nadbarwliwe gniazdo rakowych komórek gruczo?owych od komórek nisko zró?nicowanego raka p?askonab?onkowego.

 

X