Charakterystyka morfologiczna i biologiczna Adenocarcinoma szyjki macicy i Adenocarcinoma in situ.

  • Gruczolakoraki stanowi? 5 - 10% wszystkich raków szyjki macicy.
  • Wyró?nia si?kilka typów histologicznych, a w?ród nich Adenocarcinoma endocervicale, Adenocarcinoma endometrioides i Adenocarcinoma clarocellulare. Typ endocerwikalny wystepuje najcze?ciej i jest naj?atwiejszy do rozpoznania w rozmazie. Jednak?e nie jest zjawiskiem nieczestym wystepowanie wiecej ni? jednego typu gruczolakoraka w pojedynczym guzie.
  • Czeste wspó?istnienie gruczolakoraka szyjki macicy i raka p?askonab?onkowego sugeruje, ?e oba te nowotwory maj? wspóln? etiologi?i patogeneze. W obu tych nowtworach wystepuje DNA HPV i oba maj? te same czynniki ryzyka.
  • Adenocarcinoma endocervicale mo?e rozrastac si?polipowato lub z owrzodzeniem. Guz zbudowany jest z rozga?eziaj?cych si?i stykaj?cych ze sob? struktur gruczo?owych wy?cielonych komórkami nowotworowymi produkuj?cymi ?luz, które przypominaj? komórki gruczo?owe wy?cielaj?ce kana? szyjki macicy. Wyró?nia si?trzy stopnie zró?nicowania gruczolakoraka w zale?no?ci od stopnia podobie?stwa do nab?onka kana?u szyjki macicy: dobrze-, ?rednio- i niskozró?nicowany.
  • Adenocarcinoma endocervicale in situ jest uwa?any za gruczo?owy odpowiednik szyjkowej neoplazji ?ródnab?onkowej i prekursora Adenocarcinoma invasivum.
  • Chocia? Adenocarcinoma invasivum i in situ jest rozpoznawalny w wycinkach histologicznych, to pewne rozró?nienie tych rozrostów w rozmazie cytologicznym nie jest mo?liwe.

Histology of adenocarcinoma of cervix

Cech? charakterystyczn? gruczolakoraka przedinwazyjnego (AIS) jest zamiana prawid?owgo nab?onka cylindrycznego kana?u szyjki macicy na komórki nowotworowe z hiperchromatycznymi j?drami, co wyraznie wida? w tym preparacie. Struktura gruczo?ów jest nietkni?ta.
Gruczolakoraki kana?u szyjki macicy zbudowane s? z rozga??ziaj?cych si? i p?czkuj?cych gruczo?ów wy?cielonych komórkami nowotworowymi, które w dobrze zró?nicowanych rakach przypominaj? komórki gruczo?owe wy?cielaj?ce kana? szyjki macicy. Rak nacieka pod?cielisko i znika prawid?owa struktura gruczo?ów.
Endocervical adenocarcinomas are composed of branching and budding glands lined by neoplastic cells which in the well diffrerentiated carcinomas resemble the glandular cells lining the endocervical canal. There is marked nuclear hyperchromasia, cellular crowding, and pseudostratification.
Nisko zró?nicowany gruczolakorak kana?u szyjki macicy wykazuje tendencj? do rozrostu litego, z rzadko wyst?puj?cymi strukturami gruczo?owymi. Pojedyncze komórki s? trudne do zidentyfikowania jako komórki kana?u szyjki macicy, wykazuj? wyrazny pleomorfizm i liczne mitozy..

 

X