Atypowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym znaczeniu (ASCUS)

 • W wi?kszo?ci rozmazów , do?wiadczony cytotechnik lub patolog mo?e z du?ym stopniem pewno?ci odró?ni? komórki prawid?owe od nowotworowych i zaklasyfikowa? rozmaz jako LSIL lub HSIL wed?ug Systemu Bethesda.
 • Jednakowo? w ma?ym odsetku przypadków mog? by? uzasadnione w?tpliwo?ci co do rozpoznania.
 • Zgodnie z Systemem Bethesda takie rozmazy kwalifikuje si? jako ASCUS.
 • Alternatywnie wg terminologii ekwiwalentnej okre?la si? takie rozmazy jako:"Atypia komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego nie koniecznie nowotworowa" lub "Graniczne zmiany j?drowe nie osiagajace poziomu neoplazji"
 • Istniej? dwie sytuacje, do których odnosi si? kategoria ASCUS:
  • w zwi?zku ze zmianami spowodowanymi przez HPV (atypia koilocytowa)
  • rozmazy, w których rzeczywi?cie nie mo?na odró?ni? zmian ?agodnych, reaktywnych lub zwyrodnieniowych od LSIL, HSIL lub raka inwazyjnego.
 • Z obserwacji kobiet z rozpoznaniem ASCUS za pomoc? kolposkopii, biopsji lub powtarzanej cytologii wynika, ?e jest to heterogenna grupa. W 50-60% przypadków nie stwierdza sie ?adnych istotnych zmian. W 20% przypadków rozpoznano CIN2 lubCIN3. Wynika z tego, ?e kobiety z rozpoznaniem ASCUS powinny by? dok?adnie obserwowane.
 • ASCUS i infekcja HPV:
  • Koilocyty i komórki dyskeratotyczne wyst?puj?ce w zwi?zku z infekcj? HPV prawie zawsze wykazuj? zmiany j?drowe typu ASCUS lub CIN1 (LSIL).
  • Mo?na spotka? koilocyty, które maj? takie nieprawid?owe j?dra, ?e odpowiadaj? rozpoznaniu CIN2/3 (HSIL).
  • Rozmazy zawieraj?ce komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego z morfologicznymi cechami infekcji HPV nale?y klasyfikowa? wg najbardziej nieprawid?owych zmian j?drowych.
Cechy charakterystyczne ASCUS widoczne s? w tym zgrupowaniu komórek. Atypowe komórki zazwyczaj maj? wielko?? komórek warstwy po?redniej lub powierzchownej. Gniazdo komórek.?? Wskaznik n/c jest nieznacznie podwy?szony, j?dra wykazuj? nieznaczn? hiperchromazj? i anizonukleoz?.
Kilka atypowych komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego w prawid?owym poza tym rozmazie. Komórki wykazuj? nieznaczne zró?nicowanie wielko?ci i kszta?tu i niewielk? hiperchromazj? j?der.
Atypowe komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego o nieokre?lonym znaczeniu (ASCUS) zazwyczaj maj? wielko?? komórek warstwy po?redniej lub powierzchownej. Cechy charakterystyczne ASCUS widoczne s? w tej grupie. Wskaznik n/c jest nieznacznie podwy?szony, j?dra wykazuj? nieznaczn? hiperchromazj? i anizonukleoz?, cytoplazma ciemna. Zmiany te mog? odzwierciedla? zmiany zwyrodnieniowe zwi?zane z zapaleniem (liczne neutrofile w tle rozmazu), ale LSIL nie mo?na wykluczy?.
Atypowe komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego o nieokre?lonym znaczeniu (ASCUS) nieznacznie ró?ni? si? wielko?ci? i kszta?tem, j?dra wykazuj? niewielk? hiperchromazj?. Pomara?czowa cytoplazma sugeruje, ?e zmiany mog? by? zwi?zane z HPV, ale klasycznych koilocytów nie znaleziono w tym rozmazie.
J?dra koilocytów s? prawie zawsze nieco powi?kszone w zwi?zku z obecno?ci? episomalnego DNA HPV. Koilocyty w tym preparacie wykazuj? atypi? j?drow?, co daje w wyniku ASCUS/LSIL.

 

X