Inwazyjny rak płaskonabłonkowy

Morfologiczne i biologiczne cechy inwazyjnego raka szyjki macicy

  • Rak szyjki makroskopowo mo?e mie? wygl?d brodawkowaty, polipoidalny, p?aski lub owrzodzia?y.
  • Rak moze by? dobrze zró?nicowany (tzn. komórki rakowe mog? wykazywa? cechy keratynizacji, np. tworzenie keratyny), lub nisko zró?nicowany (nie rogowaciej?cy). Cz?sto w jednym nowotworze widoczne s? komórki rakowe rogowaciej?ce i nie rogowaciej?ce, chocia? jeden typ mo?e przewa?a?.
  • We wszystkich postaciach raka p?askonab?onkowego, komórki nowotworowe naciekaj? pod?cielisko co widoczne jest pod postaci? gniazd komórek rakowych le??cych w pod?cielisku cz?sto nacieczonym przez komórki odczynu zapalnego.
  • Komórki raka inwazyjnego wykazuj? wi?kszy polimorfizm wielko?ci i kszta?tu j?der oraz wielko?ci i wygl?du cytoplazmy ni? komórki CIN .Komórki zmienione martwiczo oraz ich fragmenty widoczne s? cz?sto poniewa? unaczynienie nie nad??a za rozrostem nowotworu i nak?adaj? si? infekcje.
Obraz histologiczny raka p?askonab?onkowego rogowaciej?cego. Zwracaj? uwag? per?y rogowe i gniazda komórek rakowych naciekaj?cych pod?cielisko.
Obraz histologiczny raka p?askonab?onkowego rogowaciej?cego. Widoczne s? gniazda komórek rakowych naciekaj?cych pod?cielisko, które równie? zawieraj? komórki zapalne i dziwaczne komórki rakowe z nieprawid?owymi j?drami i obfit? cytoplazm?.

 

Cytologiczne rozpoznanie inwazyjnego raka p?askonab?onkowego

  • Komórki raka rogowaciej?cego ró?ni? si? wielko?ci? i kszta?tem. Cz?sto spotyka si? komórki wrzecionowate i kijankowate z rogowaciej?c? intensywnie pomara?czow? cytoplazm?. J?dra tych komórek cz?sto wykazuj? cechy martwicy skrzepowej oraz piknoz? i rozprysk chromatyny (karyorrhexis).
  • Moga wyst?powa? bezj?drowe zrogowacia?e p?ytki o dziwnych kszta?tach, a tak?e p?aty komórek dyskeratotycznych i .komórek z cechami parakeratozy.
  • Komórki raka nie rogowaciej?cego wyst?puj? pojedynczo lub w syncytialnych p?atach. Stosunek N/C jest ró?ny ale nieprawid?owy. Wyst?puje du?y polimorfizm kszta?tu, wielko?ci i zabarwienia j?der i struktury chromatyny. Mog? wyst?powa? powi?kszone, nieregularne i liczne j?derka. Niekiedy spotyka si? mitozy.
  • W rozmazach z inwazyjnego raka p?askonab?onkowego mog? wyst?powa? hiperchromatyczne, trójwymiarowe p?aty nisko zró?nicowanych komórek rakowych o sk?pej cytoplazmie i z nak?adaj?cymi si? na siebie st?oczonymi du?ymi hiperchromatycznymi j?drami, które wykazuj? polimorfizm wielko?ci, kszta?tu, zabarwienia i struktury chromatyny. Cz?sto towarzysz? im mitozy i obecno?? du?ych, niekiedy licznych j?derek.
  • Poniewa? zaawansowane raki mog? by? owrzodzia?e i zainfekowane mikroorganizmami, komórki rakowe w rozmazie le?? w?ród du?ej ilo?ci erytrocytów, neutrofilów i martwicy (co znacznie utrudnia a czasem wr?cz uniemo?liwia ich znalezienie). Niekiedy widoczne s? cechy fagocytozy.
Dobrze zró?nicowany rak p?askonab?onkowy inwazyjny. Zwracaj? uwag? komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego z piknotycznymi j?drami, które ró?ni? si? wielko?ci? o kszta?tem. Cytoplazma jest wyraznie skeratynizowana. W prawym rogu wida? równie? ma?e gniazdo niezró?nicowanych komórek rakowych. Widoczne jest martwicze t?o rozmazu.
Rak p?askonab?onkowy nierogowaciej?cy inwazyjny. Zwracaj? uwag? ma?e komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego z piknotycznymi j?drami, które ró?ni? si? wielko?ci? o kszta?tem. Cytoplazma nie jest skeratynizowana. T?o rozmazu czyste.
?uski rogowe w przypadku raka p?askonab?onkowego inwazyjnego.
Rak p?askonab?onkowy nierogowaciej?cy inwazyjny. Pojedyncze komórki z nieregularnymi j?drami i cytoplazm? nie wykazuj?c? cech keratynizacji. Grupa niezró?nicowanych komórek rakowych na pierwszym planie. Widoczne jest martwicze t?o rozmazu..
Trójwymiarowe gniazdo komórek raka niezró?nicowanego. Hiperchromatyczne j?dra modeluj? si? i nak?adaj? na siebie. Nieprawid?ow? struktur? j?dra mo?na dostrzec pod wi?kszym powi?kszeniem, a charakter p?askonab?onkowy guza mo?na stwierdzi? zwracaj?c uwag? na cz??? obwodow? gniazda, gdzie widoczna jest struktura cytoplazmy.
A dense three dimensional cluster of undifferentiated tumour cells in a smear from an invasive carcinoma. The hyperchromatic nuclei overlap and mould each other. The abnormal nucleus structure becomes apparent at higher magnification and the squamous nature of the lesion can be ascertained by examining the edge of the cluster where the cytoplasmic structure can be seen.
A dense three dimensional cluster of undifferentiated tumour cells in a smear from an invasive carcinoma. The hyperchromatic nuclei overlap and mould each other. The abnormal nucleus structure becomes apparent at higher magnification and the squamous nature of the lesion can be ascertained by examining the edge of the cluster where the cytoplasmic structure can be seen.

 

X