Morfologiczne i biologiczne cechy CIN

 • We wszystkich przypadkach CIN zamiast prawid?owego nab?onka szyjki widoczne s? komórki nieprawid?owe (nowotworowe) o ró?nym stopniu dojrzewania.
 • Niezró?nicowane komórki nowotworowe o wygl?dzie komórek warstwy podstawnej lub warstw parabazalnych mog? zajmowa? ca??grubo?? nab?onka (CIN3) lub mog? ulega? dojrzewaniu w wy?szych warstwach nab?onka (CIN1 i CIN2).
 • J?dra komórek niezró?nicowanych s? du?e, nieregularne i ró?ni? si? kszta?tem i wielko?ci?. Struktura chromatyny jest nieprawid?owa i stosunek N/C wysoki.
 • W miar? jak komórki nowotworowe ulegaj? ró?nicowaniu zwi?ksza si? obj?to?? ich cytoplazmy. Polimorfizm i nieregularny obrys j?der oraz anisonucleosis pozostaj? chocia? na ogó? wielko?? j?der maleje.
 • Aktywno?? mitotyczna widoczna jest nie tylko w warstwach podstawnej i przypodstawnej. Stwierdza si? te? mitozy patologiczne.
 • Ogniska CIN1, CIN2 i CIN3 nierzadko wyst?puj? w tej samej szyjce.
CIN 1 (dysplazja ma?ego stopnia): Komórki niezró?nicowane zajmuj? 1/3 doln? cz??? nab?onka, powy?ej za? zaczynaj? si? ró?nicowa?. Komórki 2/3 górnych cz??ci nab?onka posiadaj? wi?c wi?ksz? cytoplazm? i mniejsze (chocia? nieprawid?owe) j?dra. Mitozy wyst?puj? rzadko.
CIN 2 (dysplazja ?redniego stopnia): Komórki niezró?nicowane zajmuj? 2/3 dolne cz??ci nab?onka, powy?ej za? zaczynaj? si? ró?nicowa?. Komórki 1/3 górnej cz??ci nab?onka posiadaj? wi?c wi?ksz? cytoplazm? i mniejsze (chocia? nieprawid?owe j?dra. Mitozy ograniczone s? do 2/3 dolnych cz??ci nab?onka.
CIN 3 (carcinoma in situ):): Komórki niezró?nicowane zajmuj? ca?? grubo?? nab?onka. Mitozy, w tym tak?e patologiczne, wyst?puj? we wszystkich warstwach nab?onka. W carcinoma in situ b?ona podstawna jest nietkni?ta i komórki nowotworowe nie naciekaj? pod?cieliska.

 

Nieprawid?owe komórki znajduj?ce si? w rozmazach pochodz? z powierzchni zmian typu CIN. Wyst?puj? one pojedynczo lub w gniazdach czy grupach. Nast?puj?ce cechy pozwalaj? je odró?ni? od komórek prawid?owych:

Morfologia komórek z ogniska CIN , które znajduj? si? w rozmazie cytologicznym

 1. Nieproporcjonalne powi?kszenie j?der co zwi?ksza stosunek N/C.
 2. Ró?nice kszta?tu i wielko?ci j?der.
 3. Nieregularny obrys j?der.
 4. Hiperchromazja j?der i nieprawid?owa struktura chromatyny.
 5. Du?e nieregularne j?dra i niekiedy komórki wieloj?drowe (nie w CIN1).
 6. Stopie? CIN (1,2 lub 3) mo?na oceni? na podstawie stopnia powi?kszenia j?der i zmiany stosunku N/C.

Cytological diagnosis of CIN1 (encompassing LSIL and mild dysplasia)

Definicja CIN 1 (LSIL, dysplazja ma?ego stopnia) wed?ug Systemu Bethesda

 • Trzykrotne lub wi?ksze powi?kszenie j?dra w stosunku do j?dra prawid?owej komórki warstwy po?redniej*
 • Wskaznik j?drowo-cytoplazmatyczny mo?e by?, ale nie musi by? zmieniony, gdy? cytoplazma jest zazwyczaj obfita i mo?e by? zrogowacia?a. Granice komórek s? zazwyczaj wyrazne
 • Umiarkowane zró?nicowanie wielko?ci i kszta?tu j?dra
 • Dwuj?drowo?? i wieloj?drowo?? nie jest zjawiskiem rzadkim
 • Hiperchromazja z równomiernym roz?o?eniem chromatyny. Chromatyna mo?e by? zatarta lub wykazywa? cechy zwyrodnienia, je?eli towarzysz? zmiany zwi?zane z infekcj? HPV
 • J?derka wyst?puj? rzadko lub s? niewidoczne
 • B?ona j?drowa mo?e by? wyrazna lub nie
 • Komórki z wyraznym, optycznie pustym halo wokó? j?dra i zag?szczeniem obwodowym cytoplazmy (tzw. atypia koilocytowa) musz? wykazywa? wy?ej opisane nieprawid?owo?ci j?dra, aby zmian? sklasyfikowa? jako CIN 1 (LSIL).

*Cytologiczna definicja CIN 1 wed?ug WHO wymaga, aby j?dro zajmowa?o mniej ni? po?ow? powierzchni komórki..

CIN 1 (LSIL): Nieznaczne powi?kszenie j?dra i obfita cytoplazma. J?dra ró?ni? si? wielko?ci? i kszta?tem.
CIN 1 (LSIL): Nieznaczne powi?kszenie j?dra i obfita cytoplazma. J?dra ró?ni? si? wielko?ci? i kszta?tem.Zwraca uwage znacznie skeratynizowana cytoplazma sugeruj?ca infekcj? HPV, ale w tym polu widzenia koilocyty nie s? widoczne.
CIN 1 (LSIL): Nieznaczne powi?kszenie j?dra i obfita cytoplazma. J?dra ró?ni? si? wielko?ci? i kszta?tem.
CIN 1 (LSIL): Nieznaczne powi?kszenie j?dra i obfita cytoplazma. J?dra ró?ni? si? wielko?ci? i kszta?tem.. Note koilocytotic atypia
CIN 1 (LSIL): Nieznaczne powi?kszenie j?dra i obfita cytoplazma. J?dra ró?ni? si? wielko?ci? i kszta?tem.

 

Definicja CIN 2 (HSIL) wed?ug Systemu Bethesda

 • Komórki wyst?puj? pojedynczo, w grupach, p?atach lub tworz? gniazda przypominaj?ce syncycjum ze st?oczonymi j?drami
 • Komórki posiadaj? generalnie delikatn? lub ciemn? cytoplazm?; czasami cytoplazma jest znacznie skeratynizowana
 • Trzykrotne lub wi?ksze powi?kszenie j?dra w stosunku do j?dra prawid?owej komórki warstwy po?redniej*
 • Powierzchnia cytoplazmy mo?e by? zmniejszona. W takim przypadku, w komórce o bardzo wysokim wskazniku j?drowo/cytoplazmatycznym, rozmiary j?dra mog? by? mniejsze ni? w LSIL
 • Obrysy j?dra s? nieregularne
 • Anizonukleoza jest wyrazna
 • Hiperchromazja z ziarnist? chromatyn? (drobno- lub gruboziarnist?), równomiernie roz?o?on?
 • Ca?kowite rozmiary komórki mog? by? mniejsze ni? w LSIL.

*Cytologiczna definicja CIN 2 wed?ug WHO wymaga, aby j?dro zajmowa?o od po?owy do 2/3 powierzchni komórki.

CIN 2 (HSIL): J?dro zajmuje wi?cej ni? po?ow? powierzchni komórki, jest hiperchromatyczne oraz ró?ni si? wielko?ci? i kszta?tem.
CIN 2 (HSIL): J?dro zajmuje wi?cej ni? po?ow? powierzchni komórki, jest hiperchromatyczne oraz ró?ni si? wielko?ci? i kszta?tem.
CIN 2 (HSIL): J?dro zajmuje wi?cej ni? po?ow? powierzchni komórki, jest hiperchromatyczne oraz ró?ni si? wielko?ci? i kszta?tem.
CIN 2 (HSIL): J?dro zajmuje wi?cej ni? po?ow? powierzchni komórki, jest hiperchromatyczne oraz ró?ni si? wielko?ci? i kszta?tem.
CIN 2 (HSIL): J?dro zajmuje wi?cej ni? po?ow? powierzchni komórki, jest hiperchromatyczne oraz ró?ni si? wielko?ci? i kszta?tem.
CIN 2 (HSIL): J?dro zajmuje wi?cej ni? po?ow? powierzchni komórki, jest hiperchromatyczne oraz ró?ni si? wielko?ci? i kszta?tem.
CIN 2 (HSIL): J?dro zajmuje wi?cej ni? po?ow? powierzchni komórki, jest hiperchromatyczne oraz ró?ni si? wielko?ci? i kszta?tem.

 

Definicja CIN 3 (HSIL) wed?ug Systemu Bethesda

 • Komórki wyst?puj? pojedynczo, w p?atach lub tworz? gniazda przypominaj?ce syncycjum
 • Nieprawid?owe j?dra znajduj? si? w komórkach o "niedojrza?ej", delikatnej lub ciemnej cytoplazmie; czasami cytoplazma jest znacznie skeratynizowana
 • Trzykrotne lub wi?ksze powi?kszenie j?dra w stosunku do j?dra prawid?owej komórki warstwy po?redniej*
 • Powierzchnia cytoplazmy mo?e by? zmniejszona. W takim przypadku, w komórce o bardzo wysokim wskazniku j?drowo/cytoplazmatycznym, rozmiary j?dra mog? by? mniejsze ni? w LSIL
 • Ca?kowita powierzchnia komórki jest cz?sto mniejsza ni? w LSIL
 • J?dra hiperchromatyczne, zazwyczaj z gruboziarnist? chromatyn?
 • Obrysy j?dra nieregularne, anizonukleoza jest bardzo wyrazna
 • Gdy komórki nieprawid?owe wyst?puj? w p?atach, j?dra ulegaj? st?oczeniu i nak?adaj? si? na siebie; mog? by? widoczne mitozy.

*Cytologiczna definicja CIN 3 wed?ug WHO wymaga, aby j?dro zajmowa?o ponad 2/3 powierzchni komórki.

 

CIN 3 (HSIL) J?dro zajmuje ponad 2/3 powierzchni komórki. Zwraca uwag? zró?nicowanie wielko?ci i kszta?tu j?der oraz wzrost i nieregularno?? roz?o?enia chromatyny. Wyst?puje utrata polarno?ci komórek le??cych w gniazdach i nak?adanie si? tych komórek.
CIN 3 (HSIL) J?dro zajmuje ponad 2/3 powierzchni komórki. Zwraca uwag? zró?nicowanie wielko?ci i kszta?tu j?der oraz wzrost i nieregularno?? roz?o?enia chromatyny.
CIN 3 (HSIL) J?dro zajmuje ponad 2/3 powierzchni komórki. Zwraca uwag? zró?nicowanie wielko?ci i kszta?tu j?der oraz wzrost i nieregularno?? roz?o?enia chromatyny.
CIN 3 (HSIL) J?dro zajmuje ponad 2/3 powierzchni komórki. Zwraca uwag? zró?nicowanie wielko?ci i kszta?tu j?der oraz wzrost i nieregularno?? roz?o?enia chromatyny w tym g?stym zgrupowaniu komórek.
CIN 3 (HSIL) Dwa bardzo du?e hiperchromatyczne nagie j?dra Ró?ni? si? one wielko?ci? i kszta?tem, co sugeruje obecno?? CIN 3.

 

X