Uwagi kliniczne

  • W warunkach prawidlowych szyjka jest chroniona przez nab?onek wielowarstwowy p?aski. Inwazja patogenów tak d?ugo nie jest mo?liwa, dopóki nab?onek nie jest uszkodzony.
  • Zmiany zanikowe w szyjce lub uszkodzenie szyjki po porodzie s? szczególnie podatne na infekcje.
  • Do zaka?enia dochodzi najcze?ciej w czasie stosunku z zainfekowanym partnerem.
  • Infekcja mo?e miec charakter endogenny przez bezpo?rednie szerzenie si?z pochwy lub trzonu macicy do szyjki.
  • Mikroorganizmy, które w warunkach prawid?owych s? saprofitami w szyjce macicy i pochwie (np. Candida, Actinomyces) mog? stac si?patogennymi na skutek zmiany pH, aktywno?ci hormonalnej lub uszkodzenia odpowiedzi immunologicznej.
  • Najczestszym objawem zapalenia uk?adu p?ciowego u kobiet s? cuchn?ce, dra?ni?ce up?awy.
  • Kobiety, u których odpowiedz immunologiczna jest os?abiona (np. Pacjentki z AIDS lub cukrzyc?), s? szczególnie podatne na infekcje wirusowe, grzybicze i pierwotniakowe, a tak?e na pr?tki gruzlicy.
  • Chocia? niektóre specyficzne czynniki infekcyjne mo?na zidentyfikowac w rozmazie cytologicznym, to jednak badanie cytologiczne nie jest szczególnie czu?? metod? do wykrywania czynników mikrobiologicznych i nie powinno by? stosowane zamiast tradycyjnych metod diagnostycznych, takich jak posiew, barwienie metod? Gram lub testy immunologiczne.
X