Przewlekłe zapalenie szyjki macicy, zapalenie grudkowe i procesy reparacyjne

  • Po rozej?ciu si? zapalenia ostrego (zarówno spontanicznym jak i na skutek leczenia), nast?pstwem s? procesy reparacyjne i regeneracyjne nab?onka szyjki macicy.
  • Zmiany cytologiczne zwi?zane z procesami reparacji i regeneracji w szyjce macicy mog? by? wykryte w rozmazie.
  • Niekiedy w zapaleniu ostrym nie dochodzi do zupe?nego rozej?cia si?, co wi??e si? z przej?ciem w zapalenie przewlek?e.
X