Non specific inflammatory changes

Zmiany zapalne

Histological section of acute non specific cervicitis showing a the inflammatory response in Obraz histologiczny ostrego niespecyficznego zapalenia szyjki macicy wykazuje odpowiedz zapaln? w pod?cielisku, która manifestuje si? przekrwieniem naczy? wysi?kiem i migracj? neutrofilów z krwi do miejsca infekcji. Nab?onek jest nacieczony przez neutrofile i erytrocyty. Komórki nab?onkowe wykazuj? cechy zwyrodnienia i utrat? kohezji. Ostatecznie mo?e doj?? do owrzodzenia pokrytego martwic?.

 

Cechy cytologiczne ostrego niespecyficznego zapalenia szyjki macicy

Charakterystyczne cechy obrazu cytologicznego:

  • Komórki nab?onkowe wykazuj? cechy znacznego zwyrodnienia cytoplazmy i j?dra. Cytoplazma postrzepiona, lub zwakuolizowana, mo?e by? ró?nobarwna. Mo?e by? tak?e nieco obkurczona, co powoduje pojawienie si?przeja?nienia wokó? j?dra w postaci halo. Niekiedy stwierdza si?zjawisko neutrofilofagii. Zmiany w obrebie j?dra ró?ni? si?w zale?no?ci od cie?ko?ci uszkodzenia. W najwcze?niejszym stadium j?dra wykazuj? cechy martwicy koagulacyjnej z grudowato?ci? chromatyny, wyrazn? hiperchromazj? i nieregularno?ci? b?ony j?drowej. Gdy dochodzi do zupe?nej lizy komórki, j?dra ulegaj? obrzmieniu, staj? si?hiperchromatyczne i struktura j?dra oraz b?ony j?drowej staj? si?niewyrazne. W ko?cu j?dro ulega obkurczeniu i piknozie, dochodzi do rozprysku chromatyny j?drowej.
  • Liczne neutrofile zanurzone s? w bogato bia?kowym wysieku. Czasami neutrofile s? tak liczne, ?e przes?aniaj? komórki nab?onkowe i rozmaz nie nadaje si?do oceny.
  • W tle mog? by? tak?e obecne erytrocyty, bakterie w postaci pa?eczek lub ziarniaków, ?luz i resztki z martwiczo zmienionych komórek.
Niespecyficzne zapalenie szyjki macicy: zwracaj? uwag? zmiany zwyrodnieniowe niedojrza?ych komórek metaplastycznych w rozmazie z cechami zapalenia. Chromatyna wykazuje kondensacj? i grudowato?? w cz??ci komórek nab?onkowych, w innych przeja?nienia. J?dra ró?ni? si? wielko?ci?. Zwraca uwag? wakuolizacja cytoplazmy.
Niespecyficzne zapalenie szyjki macicy: zwracaj? uwag? zmiany zwyrodnieniowe niedojrza?ych komórek metaplastycznych w rozmazie z cechami zapalenia. Chromatyna wykazuje kondensacj? i grudowato?? w cz??ci komórek nab?onkowych, w innych przeja?nienia. J?dra ró?ni? si? wielko?ci?. Zwraca uwag? wakuolizacja cytoplazmy.

 

Cytology of atrophic cervicitis

Zanikowe zapalenie szyjki macicy: Zanikowa szyjka jest szczególnie podatna na infekcj?. Rozmazy zawieraj? liczne neutrofile, pasma ?luzu, komórki parabazalne wykazuj? zmiany zwyrodnieniowe, takie jak pycnosis i karyorrhexis. Zwraca uwag? ró?nobarwno?? cytoplazmy. 

 

X