Przyczyny i skutki zmian szyjki macicy

Przyczyny zmian

Zmiany zapalne w szyjce macicy pojawiaj? si?w nastepstwie uszkodzenia chemicznego b?dz fizycznego b?ony ?luzowej szyjki macicy. Zmiany zapalne wystepuj? równie? w wyniku infekcji szyjki macicy ró?nymi drobnoustrojami, które niszcz? komórki bezpo?rednio lub po?rednio przy pomocy toksyn i enzymów.

Physical or chemical injury

 • Child birth
 • Abortion
 • Douching
 • Radiation
 • Laser ablation
 • Electrocautery

Infectious organisms

 • Viruses
  • Herpes genitalis, cytomegalovirus, human papillomavirus
 • Bacteria
  • Streptococci, staphylococci, chlamydial organisms, N gonorrhoea, M.tuberculosis, Actinomyces sp
 • Fungal agents
  • Candida albicans,
 • Protozoa
  • Trichomonas vaginalis, schistosoma s

Skutki uszkodze?

Uszkodzenie nab?onka szyjki macicy wywo?uje odpowiedz immunologiczn?, która charakteryzuje sie:

 • Uszkodzenie miejscowe komórek nab?onkowych cechuj? zmiany zwyrodnieniowe cytoplazmy i martwica skrzepowa j?der komórkowych.
 • Zmiany systemowe pod?cieliska szyjki (odpowiedz immunologiczna) obejmuj?:
  1. przekrwienie czynne
  2. wysiek p?ynu do otaczaj?cych tkanek
  3. migracja granulocytów obojetnoch?onnych do miejsca infekcji lub uszkodzenia.

Zmiany te s? niespecyficzne, wystepuj? niezale?nie od przyczyny uszkodzenia lub infekcji i mog? rozpoznane w skrawkach histologicznych jako niespecyficzne zapalenie szyjki macicy.

X