Zadowalająca jakość rozmazu

 • Trzeba pami?ta?, ?e tak jak wszystkie testy skriningowe, test jakim jest cytologia szyjki macicy nie wykrywa w 100% odchyle? od normy obecnych w szyjce.
 • Nast?puj?ce przyczyny mog? by? odpowiedzialne za brak w rozmazie cytologicznym nieprawid?owych komórek, pomimo histologicznie rozpoznanej zmiany przedrakowej lub raka:
 1. Biologiczne w?a?ciwo?ci zmiany nowotworowej
 2. B??d pobrania materia?u
 3. B??d oceny mikroskopowej

Biologiczne w?a?ciwo?ci zmiany nowotworowej:

Wykazano, ?e ma?e zmiany typu CIN (0,5cm ?rednicy) i zmiany umiejscowione wysoko w kanale szyjki macicy mog? zostac przeoczone. Regularne badanie cytologiczne co 3 lub 5 lat minimalizuja ryzyko przeoczenia takich zmian typu CIN w najwcze?niejszych okresach rozwoju.

B??d pobrania:
 

Mo?na przeoczyc zmian? nowotworow? je?eli materia? do badania nie jest pobrany z ca?ej strefy transformacji. Tak si? zdarza je?eli przyrz?d do pobrania materia?u nie jest dobrany odpowiednio do kszta?tu i wielko?ci szyjki lub je?eli pobrane komórki nie zostan? przeniesione na szkie?ko podstawowe. Pobieraj?cy wymaz powinien zwrócic szczególn? uwag? na przeniesienie na szkie?ko jak najwi?cej materia?u. Uwa?a si?, ?e LBC rozwi??e ten problem.

B??d oceny mikroskopowej:
 

Je?eli skriner pierwotny nie znajdzie nieprawid?owych komórek wynik badania cytologicznego mo?e by? fa?szywie ujemny. Mo?na zminimalizowac to ryzyko wprowadzaj?c odpowiednie zasady kontroli jako?ci (LINK do modu?u nt. Kontrola Jako?ci)

Ocena czy rozmaz jest odpowiedni do badania, dokonana przez skrinera jest uwa?ana przez wielu za pojedyncz? najwa?niejsz? procedur? kontroli jako?ci, któr? mo?na przeprowadzi? w laboratorium.

Jaki materia? jest adekwatny do oceny - Definicja

 • Konwencjonalny rozmaz jest odpowiedni do oceny je?eli zawiera minimum 8 000-12 000 dobrze zachowanych i dobrze widocznych komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego ale nie jest to sztywne kryterium. Oceniaj?c czy rozmaz jest odpowiedni do oceny trzeba wzi?c pod uwag? wiek kobiety i czy jest ona przed czy po menopauzie. Komórkowo?c rozmazu mo?na ocenic przez porównanie z obrazami referencyjnymi (zobacz 2 wyd. The Bethesda System for reporting Cytologia szyjki macicy).
 • Dane na temat znaczenia elementów ze strefy transformacji nie s? jednoznaczne. Najnowsze wyniki bada? nie wykazuj? zwi?zku mi?dzy udowodnionym pobraniem materia?u ze strefy transformacji i cz?sto?ci? wyst?powania neoplazji du?ego stopnia. obecno?? komórek endocerwikalnych i/lub niedojrza?ych komórek metaplastycznych sama przez si? nie jest pewn? wskazów? odpowiedniej jako?ci rozmazu.
 • LBC mo?na uwa?ac za metod? odpowiedni?, je?eli zawiera minimum 5 000 dobrze zachowanych i uwidocznionych komórek.
 • Je?eli nieprawid?owe komórki znajduj? si? w rozmazie lub osadzie LBC nie nale?y uwa?ac ich za nieodpowiednie do oceny..

Rozmazy nieodpowiednie do oceny.

Rozmazy mog? by? nieodpowiednie do oceny z nast?puj?cych powodów:

 • Je?eli komórek w rozmazie jest za ma?o bior?c pod uwag? wiek i stan hormonalny kobiety.
 • Je?eli w rozmazie znajduj? sie wy??cznie rozproszone komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego co sugeuje pochodzenie raczej z pochwy ni? z szyjki.
 • Jezeli jest niedotrwalony lub podsuszony w stopniu, który uniemo?liwia ocen?.
 • Je?eli rozmaz jest za gruby lub ocena jest utrudniona przez du?? ilo?c krwi, fragmentów rozpad?ych komórek, neutrofilów, bakterii lub plemników.
 • Je?eli zawiera tylko komórki endocerwikalne, chyba, ?e celeb badania by?a ocena tych komórek.
 • Po trzech kolejnych nieodpowiednich do oceny rozmazach wskazana jest kolposkopia.
Rozmaz nie nadaj?cy si? do oceny ze wzgl?du na obfity odczyn zapalny, który zaciera obraz komórek oraz podsuszenie, które zniekszta?ca komórki nab?onkowe.
Rozmaz nie nadaj?cy si? do oceny z powodu zbyt ma?ej liczby komórek i podsuszenia
Rozmaz nie nadaj?cy si? do oceny, pobrany w drugiej po?owie cyklu. Widoczna jest intensywna cytoliza spowodowana przez pa?eczki Doderleina.
Rozmaz nie nadaj?cy si? do oceny z powodu zatarcia obrazu komórek nab?onkowych przez krew, neutrofile i fragmenty rozpadaj?cych si? komórek.

 

X