TOCZEŃ ROMIENIOWATY UOGÓLNIONY (SLE)

P?yn w jamie op?ucnej, osierdzia, rzadziej otrzewnej wyst?puje u ok. 1/3 chorych z SLE.

Charakterystyczn? cech? jest komórka LE czyli neutrofil lub makrofag zawieraj?cy sfagocytowany, homogenny fragment j?dra koloru zielonego, niebieskiego lub ró?owego w barwieniu metod? Papanicolaou. J?dro zepchni?te na obwód ma kszta?t pó?ksi??yca.

X