Opracowanie Pap testu przez dr George'a Papanicolaou

Pap test opracowa? dr George Papanicolaou, Amerykanin greckiego pochodzenia, który zajmowa? si? badaniem wp?ywu hormonów jajnika na nab?onek uk?adu p?ciowego ?e?skiego. W 1926 roku og?osi?, ?e mo?na stwierdzi? komórki nowotworowe w wydzielinie z pochwy kobiet z rakiem szyjki macicy (Papanicolaou, 1928). W 1944 opublikowa? donios?? prac? pt. "Diagnosis of uterine cancer by the vaginal smear" (Papanicolaou & Traut). Wkrótce inni potwierdzili te obserwcje (Ayre 1944, Meigs i wsp.,1945). Pierwsz? przychodni? do bada? skriningowych raka szyjki macicy otwarto w Massachusetts w 1945 r.

Dr George Papanicolaou (1883-1962) 

 

Pap test jako metoda wykrywania zmian przedinwazyjnych i raka szyjki macicy

 • Wymaz cytologiczny (Pap test) jest stosowany na ca?ym ?wiecie jako metoda wykrywania zmian przedinwazyjnych i wczesnego raka szyjki macicy.
 • Test polega na pobraniu komórek nab?onkowych z powierzchni szyjki za pomoc? szpatu?ki lub innymi sposobami.
 • Komórki zostaj? przeniesione na szkie?ko podstawowe i przes?ane do laboratorium cytologicznego gdzie zostaja zabarwione i przygotowane do badania mikroskopowego.
 • Najpierw rozmaz analizuje cytotechnik (pierwotny skriner), który jest przeszkolony jak wykryc nieprawid?owe komórki w?ród tysi?cy komórek prawid?owych w rozmazie.
 • Kobiety z nieprawid?owymi rozmazami s? kierowane na dalsze badania i leczenie.
 • Wykrycie zmian przedrakowych uratowa?o wiele kobiet przed rakiem.
This diagram shows the trends in incidence of invasive cervical cancer in European countries between 1950 and 1990 and in the last decade (in the 1990s). It shows that increased  incidence in those countries without a national screening programme (eg Estonia, Slovenia) and decreasing incidence in countries with a national screening programme (eg UK, Denmark).

 

Cele Pap testu:

 • Pierwotnym celem jest zapobieganie rozwojowi inwazyjnego raka szyjki macicy przez wykrycie zmian przedrakowych (CIN) w szyjce. Leczenie zmian przedrakowych przez lokaln? ablacj? zmienionego nab?onka jest bardzo efektywn? metod?, która znacznie zmniejsza ryzyko wyst?pienia inwazyjnego raka szyjki.
 • Pap test jest te? czu?ym narz?dziem wykrywania wczesnego raka szyjki. Kobiety z wczesnym inwazyjnym rakiem (FIGO, stadium 1) zwykle nie zdaj? sobie sprawy z istnienia raka, poniewa? nie maj? ?adnych objawów. Rozpoznanie i leczenie wczesnego raka inwazyjnego znacznie poprawia rokowanie (szanse na d?ugotrwa?e prze?ycie) pacjentki.
 • Z podanych powy?ej powodów Pap test stosowany jest jako pierwotny test skriningowy u kobiet zdrowych dla wykrycia zmian przedrakowych (CIN) i wczesnego raka.

Inne zastosowania Pap testu:

 • Chocia? najwa?niejszym zastosowaniem Pap testu jest populacyjny skrining dla wykrycia kobiet ze zwiekszonym ryzykiem wyst?pienia raka szyjki mo?e on te? by? wykorzystany jako test diagnostyczny dla wykrycia raka. Mo?e on by? u?yty aby potwierdzic obecno?? inwazyjnego raka u kobiet z objawami i/lub cechami sugeruj?cymi takie rozpoznanie.
 • Jednakowo? przy takim wykorzystaniu Pap testu wyniki trzeba oceniac ostro?nie.
 • Wykazano, ?e rozmaz mo?e by? negatywny nawet w przypadku zaawansowanego inwazyjnego raka. Dzieje si? tak poniewa? krew, komórki zapalne i masy martwicze cz?sto uniemo?liwiaj? wykrycie nieprawid?owych komórek w rozmazie.
 • Pobieraj?cy wymazy musz? jasno zdawac sobie z tego spraw? i stosowac kolposkopi? i biopsj? aby si? upewnic co do obecno?ci lub nie zmian z?o?liwych u symptomatycznej pacjentki z negatywnym rozpoznaniem cytologicznym.
 • Pap test jest czu?? metod? wykrywania wznowy u chorych, które by?y leczone z powodu CIN lub raka inwazyjnego.
 • W rozmazie cytologicznym mo?na wykryc szereg mikroorganizmów. Jednak Pap test nie jest czu?? metod? wykrywania infekcji i nie jest to jego g?ówne i podstawowe zastosowanie.
X