Odpowiedz immunologiczna na HPV

Odpowiedz immunologiczna na HPV w zaka?eniu pierwotnym:
Zaka?enie HPV szyjki macicy jest stosunkowo cz?ste u m?odych, aktywnych seksualnie kobiet. wi?kszo?? zaka?e? jest przej?ciowa, przebiega bez objawów klinicznych, a 70-90% zaka?e? ulega wyleczeniu w ci?gu 12-30 miesi?cy. Sugeruje to, ?e odpowiedz immunologiczna gospodarza (komórkowa i humoralna) jest w stanie usun?c zaka?enie HPV. Fakt, ?e HPV pozostaje zlokalizowany w obr?bie szyjki macicy i pochwy wskazuje, ?e miejscowa odpowiedz immunologiczna jest wystarczaj?ca do kontroli i usuni?cia zaka?enia HPV.

  1. Wiadomo, ?e HPV inicjuje odpowiedz immunologiczn?, to dok?adny mechanizm nie zosta? poznany a sama odpowiedz immunologiczna jest zwykle s?aba. Mechanizmy odpowiedzialne za "ucieczk?" HPV przed odpowiedzi? immunologiczn?: 
    HPV nie wywo?uje efektu cytopatycznego, tj. nie prowadzi do lizy komórki. Dla porównania wirusy HSV prowadz? do lizy komórki. HPV wywo?uje raczej proliferacj? ni? destrukcj? komórek, a proliferacja nie indukuje odpowiedzi immunologicznej
  2. HPV infekuje tylko komórki nab?onkowe. Kompletne wirusy HPV stwierdza si? tylko w zró?nicowanych komórkach nab?onka wielowarstwowego p?askiego zlokalizowanych w górnych warstwach nab?onka i oddzielonych kilkoma warstwami nab?onka od grudek ch?onnych z o?rodkami rozmna?ania obecnych w pod?cielisku, które s? odpowiedzialne za powstanie odpowiedzi immunologicznej. 
  3. 3. HPV blokuje produkcj? interferonu, przez co zabezpiecza w?asn? replikacj?. Odbywa si? to drodze produkcji dwóch bia?ek wczesnych E6 i E7, które wi??? i inaktywuj? wolne rodniki generowane podczas produkcji interferonu. Wykazano, ?e g?ówne bia?ko kapsydu - bia?ko L1 odgrywa istotn? rol? w odpowiedzi immunologicznej. Na modelu zwierz?cym stwierdzono, ?e u zwierz?t immunizowanych bia?kiem L1 (papillomavirus L1 virus like particles, VLPs) dochodzi do produkcji neutralizuj?cych przeciwcia? i ca?kowitej ochrony immunizowanego zwierz?cia przez zaka?eniem HPV. Przeprowadzono dwa du?e badania dotycz?ce zastosowania szczepionki wyprodukowanej z VLPs, których wyniki przedstawiono poni?ej:

Strategies for the production of other HPV vaccines using different production systems can be found in the following publication;
Strategies for the prevention of cervical cancer by human papillomavirus vaccination by A-L  Williamson Williamson . J.-A Passmore and E.P.Rybicki in Best Practice and Research in Clinical Obstetrics and  Gynaecology2005  vol 19 , no4,  pp 531 - 544).

X