Metody identyfikacji wirusa HPV.

Na przestrzeni lat wprowadzono szereg metod identyfikacji HPV. Metody te ró?ni? si? czu?o?ci? i specyficzno?ci?. Niektóre z nich stosuje si? w praktyce klinicznej (np. kolposkopia, cytologia), inne (immunocytochemiczne, immunohistochemiczne, hybrydyzacj? DNA) w badaniach naukowych i w skryningu.

Metody identyfikacji HPV, ich zastosowanie i ograniczenia przedstawiono poni?ej.

Metody identyfikacji wirusa HPV

  1. Ocena makroskopowa skóry lub innych tkanek
  2. Kolposkopia skóry lub b?on ?luzowych uk?adu rozrodczego
  3. Ocena mikroskopowa preparatów histologicznych lub cytologicznych
  4. Odczyny immunohisto/cytochemiczne w preparatach histologicznych lub cytologicznych
  5. Badanie w mikroskopie elektronowym
  6. Hybrydyzacja DNA metod? PCR lub Hybrid Capture 2

Zaka?enie HPV prowadzi do powstania egzofitycznych, brodawkowych uwypukle? nab?onka wielowarstwowego p?askiego (k?ykcin), które mo?na ?atwo rozpozna? w ocenie makroskopowej. Zmiany najcz??ciej lokalizuj? si? na skórze (zwykle d?oni) i w obr?bie zewn?trznych narz?dów p?ciowych. Zmiany te s? wysoce zakazne, ale jest to zaka?enie samoograniczaj?ce si?, które ulega spontanicznej regresji.

Koposkopia pozwala na wykrycie zaka?enia bezobjawowego, które nie jest widoczne go?ym okiem. Po przemyciu szyjki macicy roztworem kwasu octowego dokonuje si? oceny makroskopowej szyjki macicy przy pomocy kolposkopu (mikroskopu przy pomocy, którego mo?na uzyskac "trójwymiarowy obraz"). Obraz kolposkopowy mo?e sprawiac trudno?ci diagnostyczne, chyba, ?e obecne s? zmiany o charakterze k?ykcin.

W preparatach histologicznych stwierdza si? koilocytoz?, rogowacenie pojedynczych komórek, parakeratoz?, akantoz? i obecno?? komórek wieloj?drowych.

Podobne zmiany stwierdza sie w preparatach cytologicznych. Badanie kolposkopowe, histologiczne, cytologiczne ani odczyny immunohisto-cytochemiczne nie pozwalaj? na identyfikacj? typu wirusa HPV, integracji HPV DNA z DNA gospodarza ani obecno?ci zaka?enia utajonego.

Badanie w mikroskopie elektronowym pozwala na identyfikacj? wirusa HPV w zeskrobinach z k?ykcin, ale metoda ta jest rzadko stosowana, poniewa? zwykle liczba cz?stek wirusa jest niewielka. Do tej pory nie opracowano metody hodowli wirusa HPV.

Z uwagi na ograniczenia przedstawionych powy?ej metod, analiza molekularna HPV DNA jest metod? z wyboru do identyfikacji typów wirusa HPV. Badanie polega na zastosowaniu sond RNA, które hybrydyzuj? z DNA HPV, wykrywaniu hybryd RNA-DNA przez przeciwcia?a i wzmocnieniu sygna?u przez system przeciwcia? skoniugowanych z alkaliczn? fosfataz?. Oznaczanie HPV metodami sond genetycznych Hybrid Capture 2 (Digene Diagnostics, Gaithersburg, MD, USA) jest uznanym przez Ameryka?sk? Agencj? ?ywno?ci i Leków (American Food and Drug Agency, FDA) testem do diagnostyki molekularnej zaka?e? HPV. Badanie to powinno by? wykonywane jako badanie dodatkowe do badania cytologicznego szyjki macicy u kobiet 30-letnich i starszych.

X