Histologiczne cechy CIN

 • Zmiany architektury nab?onka:
  1. Zamiana prawid?owego na nieprawid?owy nab?onek na ca?ej jego grubo?ci.
  2. Komórki warstw podstawnych zostaj? zast?pione przez nieprawid?owe niezró?nicowane komórki cechuj?ce si? du?ym stosunkiem N/C i brakiem polarno?ci. Poziom, do którego te komórki si?gaj? w nab?onku determinuje stopie? CIN.
  3. Nieprawid?owe dojrzewanie i nieprawid?owa straryfikacja nab?onka.
  4. Zwi?kszona g?sto?c komóre w nab?onku (wi?cej komórek na jednostk? powierzchni).
 • Zmiany cytologiczne w nab?onku:
  1. obecno?? mitoz cz?sto patologicznych w wy?szych warstwach nab?onka.
  2. Polimorfizm j?der (wielko?ci i kszta?tu)
  3. Nadbarwliwo?c j?der.
CIN1. Niezró?nicowane nieprawid?owe komórki znajduj? si? w dolnej 1/3 nab?onka a cechy nieprawid?owego dojrzewania z utrat? stratyfikacji w górnych 2/3.
CIN2. Nieprawid?owe komórki wykazuj? wysoki stosunek N/C i zajmuj? 2/3 nab?onka. Widoczna jest utrata polaryzacji i mitoza. Pewne cechy nieprawid?owego dojrzewania widoczne s? w górnych 2/3.
CIN3. Niezró?nicowane nieprawid?owe komórki wykazuj?ce wysoki stosunek N/C zajmuj? ca?? grubo?? nab?onka. Widoczna jest utrata polaryzacji, polimorfizm i hiperchromazja j?der a tak?e obecno?? mitoz.

 

Mo?e wyst?pi? progresja ?ródnab?onkowej neoplazji do inwazyjnego raka je?eli pozostawi si? j? bez leczenia

 • Ryzyko progresji wzrasta wraz ze stopniem CIN
 • Najwy?sze ryzyko progresji dla CIN3, najni?sze dla CIN1
 • Mo?e pozosta? bez zmian
 • Progresja mo?e trwa? 20 lat
 • CIN1 mo?e ulega? regresji
 • Nie ma ostrej granicy mi?dzy CIN1/2/3

Dowody, ?e nie leczony CIN mo?e ulega? progresji do inwazyjnego raka:

 • Badania eksperymentalne dostarczy?y po?rednich dowodów, ?e CIN stanowi spektrum post?puj?cych zmian w nab?onku. Prospektywna obserwacja kobiet z nie leczonym CIN wykaza?a bezpo?redio, ?e CIN jest prekursorem inwazyjnego raka. Poni?ej streszczamy wyniki tych bada?.
  • Badania eksperymentalne :
   1. Badania autoradiograficzne aktywno?ci proliferacyjnej nab?onka prawid?owego, dysplazji i " raka in situ" wykaza?y (Richart, 1963), ?e czas regeneracji nab?onka skraca si? wraz ze stopniem zaawansowania zmian w nim stwierdzanych.
   2. Badania cytofotometryczne biopsji z szyjki macicy (Willibanks i wsp.,1967) wykaza?y, ?e ilo?c DNA w j?drach komórek nab?onka wzrasta?a wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania zmian w nab?onku a odchylenie od normy by?o najwi?ksze w "raku in situ".
   3. W badaniach karcynogenezy szyjki macicy u myszy pod wp?ywem 3,4 benzopirenu wykazano (Rubio i Lagerhof, 1974), ?e zmiany odpowiadaj?ce dysplazji ma?ego stopnia pojawi?y si? po 2 miesi?cach, ?redniego stopnia po czterech a du?ego stopnia, "raka in situ" i raka z mikroinwazj? po pi?ciu miesi?cach stosowania karcynogenu.
   4. Dodatkowo interesuj?cych danych w tym zakresie dostarczy?y badania cytogenetyczne (Spriggs i wsp.,1971, ultrastrukturalne (Murphy i wsp.,1975 i w hodowli tkanek Richart, 1964).
  • Prospektywne obserwacje u kobiet z CIN
   1. Prospektywne obserwacje u kobiet z CIN Kolposkopowa i cytologiczna obserwacja kobiet z CIN, które nie podda?y si? leczeniu przez ró?ny okres czasu wykaza?a, ?e CIN mo?e ulagac progresji do "raka in situ" i do inwazyjnego raka ale równie?, ?e dysplazja mo?e ulegac regresji. Wyniki tych bada? nie s? ca?kowicie jednoznaczne gdy? wiele z nich dotyczy?o niewielkiej liczby kobiet obserwowanych przez krótki czas.
   2. Uwa?ano, ?e ryzyko progresji od "raka in situ" do raka inwazyjnego jest bardzo ma?e Green i Donovan,1970, Green,1974. Jednak Mc Indoe i wsp. kontroluj?c cytologicznie w Nowej Zelandii kobiety z "rakiem in situ" wykazali, ?e ryzyko to jest du?e. Po 10 latach u 18% kobiet a po 20 latach u 36% rozwin?? si? inwazyjny rak.
   3. Przedstawione wyniki bada? przekonuj?, ?e nie leczony CIN mo?e ulegac progresji do inwazyjnego raka ale wykazuj? równie?, ?e CIN mo?e ulegac regresji. Chocia? nie mo?na jednoznacznie ocenic stopnia ryzyka u poszczególnej kobiety klinicy?ci przyjmuj?, ?e szanse na regresj? CIN 1 do normy s? du?e (30%) i raczej s? sk?onni przyjmowac stanowisko "zaczekamy i zobaczymy"(przynajmniej przez 6 miesi?cy) gdy CIN 1 jest rozpoznany cytologicznie.

Author

Study Group

Outcome

Fox (1967)

278 kobiet z dysplazj? ma?ego stopnia obserwowanych przez 11 lat bez wykonania biopsji.

Zmiana uleg?a regresji do normy w 31%. Zmiana pozosta?a bez zmian (bez progresji) w 9%. Zmiana uleg?a progresji do wy?szego stopnia w 60%, w tym jeden przypadek mikroinwazji i jeden inwazyjnego raka.

Richart & Barron
(1969)

557 kobiet z dysplazj? obserwowanych za pomoc? kolposkopii, kolpomikroskopii i cytologii przez 10 lat

Odsetek progresji wszystkich stopni dysplazji do raka in situ wynosi? 80%.

Kinlen and Spriggs (1978)

 

Obserwacja 52 kobiet w Wielkiej Brytanii z nieprawid?owym wynikiem badania cytologicznego (Pap IV lub V), które nie zg?osi?y si? na leczenie przez przynajmniej 5.2 lat po ustaleniu rozpoznania cytologicznego.

Powtórzony rozmaz by? prawid?owy w 37%. Carcinoma in situ stwierdzono w biopsji w 38%. 
Mikroinwazj? stwierdzono w biopsji w 6%. 
Inwazyjnego raka stwierdzono w biopsji w 19%.

Nasiell et al (1986)

555 kobiet z dysplazj? ma?ego stopnia obserwowanych bez biopsji przez 12 lat.

Zmiana uleg?a regresji w 62%. Zmiana pozosta?a w stanie niezmienionym w 22%. Zmiana uleg?a progresji do carcinoma in situ lub wi?kszego stopnia zaawansowania w 16% (w tym 2 przypadki inwazyjnego raka)

Mc Indoe et al (1984)

948 kobiet z potwierdzonym histologicznie rozpoznaniem carcinoma in situ obserwowanych tylko za pomoc? cytologii przez 5 do 28 lat.

U 22% z 131 kobiet, które nadal mia?y rozmazy nieprawid?owe rozwin?? si? inwazyjny rak. U 1,5% z 817 kobiet, które mia?y prawid?owy rozmaz cytologiczny po wykonaniu biopsji, rozwin?? si? rak.

X