Objawy kliniczne inwazyjnego raka szyjki macicy

Objawy kliniczne i sposób wzrostu inwazyjnego raka szyjki s? ró?ne. Mo?e to by? polipowaty lub brodawkowaty guz lub p?aski naciek lub owrzodzenie. Pocz?tkowo wi?kszo?? raków rozsiewa si? lokalnie- do góry w kierunku trzonu macicy, w dó? do pochwy lub na boki do przymacicz. w ko?cu rak mo?e naciekac p?cherz moczowy lub odbytnic? i dawac przerzuty do w?troby i innych narz?dów. Przerzuty do w?z?ów ch?onnych miednicy wyst?puj? wcze?nie i stanowi? czynnik z?ego rokowania.

Raki te najcz??ciej s? diagnozowane w wieku 45-65 lat ale wyst?puj? w zakresie wieku 20-85.Kobiety z inwazyjnym rakiem we wczesnym okresie mog? nie miec objawów, mog? zauwa?yc krwawienie po stosunku p?ciowym, w okresie mi?dzymi?si?czkowym lub po menopauzie. Gdy guz jest zaawansowany wyst?puj? bóle w okolicy l?dzwiowej kr?gos?upa lub krwiomocz.

Macica z inwazyjnym p?askonab?onkowym rakiem szyjki macicy. Widoczne jest owrzodzenie i nacieczenie szyjki przez nowotwór.

 

Stadia zaawansowania klinicznego (ang. staging)

 • Wed?ug FIGO (Mi?dzynarodowa Federacja Po?o?nictwa i Ginekologii) wyró?niamy pi?c stadiów klinicznego zaawansowania raka szyjki macicy. W skróconej postaci przedstawia je tabela poni?ej.
 • Stadium 0 i 1 to okresy przedkliniczne. W?a?nie w tych okresach badania przesiewowe i kolposkopia odgrywaj? wa?n? rol? w diagnostyce poniewa? zwykle brak objawów klinicznych i zmiany s? niewidoczne go?ym okiem.
 • W stadium 2,3 i 4 wyst?puj? zwykle objawy takie jak krwawienie w okresie pomenopauzalnym. W tych stadiach rak jest ju? zaawansowany. Ocena stadium zaawansowania klinicznego choroby wg FIGO s?u?y g?ównie do planowania terapii.
 • Patolodzy preferuj? system TNM (zobacz: TNM Classification of Malignant Tumors, UICC,6th ed.,2002).
Stage FIGO: Description
0 Preinvasive carcinoma (CIN3 or carcinoma in situ)
I Cervical carcinoma confined to uterus (extension to corpus disregarded)
Ia Invasive carcinoma diagnosed only by microscopy
Ia1 Stromal invasion <3mm depth and <7mm horizontal spread
Ia2 Stromal invasion >3mmbut >5mm and  <7mm horizontal spread
IB Clinically visible lesion confined to cervix or microscopic lesion >1A2
IB1 Clinically visible lesion <4cm in greatest dimension
IB2 Clinically visible lesion >4cm in greatest dimension
II Tumour invades beyond uterus but not to pelvic wall or lower third of vagina
IIA Without parametrial invasion
IIB With parametrial invasion
III Tumour extends to pelvic wall and/or involves lower third of vagina and /or causes hydronephrosis or non functioning kidney
IIIA Tumour  involves lower third of vagina  but no extension to pelvic wall
IIIB Tumour extends to pelvic wall and /or causes hydronephosis or non functioning kidney
IVA Tumour invades mucosa of bladder or rectum and / or extends beyond true pelvis
IVB Distant metastasis

 

Leczenie inwazyjnego raka szyjki macicy

 • Stadium klinicznego zaawansowania determinuje leczenie i rokowanie (czyli szanse na prze?ycie). Nowotwór wykryty w stadium 0 (nieinwazyjnym) wymaga tylko miejscowej ablacji nowotworowo zmienionego nab?onka za pomoc? diatermii lub lasera.
 • Raki w stadium 1 s? zwykle leczone drog? radykalnej histerektomii z zachowaniem jajnków lub nie ,w zale?no?ci od wieku chorej.Bardziej zaawansowane raki mog? wymagac radioterapii i/lub chemioterapii
 • U kobiet z rakiem szyjki macicy we wczesnym stadium mozna zastosowac trachelectomie jako leczenie, ktore moze zachowac plodnosc. Radykalna trachelektomia jest zabiegiem chirurgicznym, w czasie ktorego usuwa sie szyjke, gorna czesc pochwy, przymacicza (tkanki wokol dolnego bieguna macicy) i wezly chlonne macicy. Nie usuwa sie macicy i jajnikow dlatego mozna rodzic. Ten sposob leczenie wprowadzono niedawno w osrodkach onkologicznych na swiecie. Wykonuje sie go przezpochwowo i laparoskopowo.
 • The standard treatments for advanced cervical cancer are radical hysterectomy and/or pelvic radiotherapy.
  More advanced cancers may require  radiotherapy and /or chemotherapy.  The clinical stage at time of diagnosis also affects the prognosis (chances of survival) for  the patient.
 • Rokowanie jest bardzo dobre u tych kobiet, u których nowotwór rozpoznany zosta? wcze?nie (stadium 0 lub1) natomiast jest z?e gdy zmiana jest zaawansowana. Rokowanie u kobiet zdiagnozowanych w stadium 0 jest bardzo dobre. Maj? one tylko bardzo ma?e (mniej ni? 1%) ryzyko nawrotu.
 • Pewne dane wskazuj?, ?e rak szyjki macicy u kobiet poni?ej 40 roku ?ycia mo?e by? bardziej agresywny.
X