Epidemiologia raka szyjki macicy

Epidemiologia raka szyjki macicy

W skali globalnej cz?sto?c wyst?powania raka szyjki macicy ust?puje tylko rakowi piersi. Rocznie stwierdza si? ok. 400 000 nowych zachorowa? i ok. 200 000 zgonów (IARC 2001).

Wspó?czynnik zachorowalno?ci jest ró?ny w ró?nych krajach ale 80% przypadków wyst?puje w krajach s?abo rozwini?tych ekonomicznie. Prawdopodobnie za ten stan rzeczy odpowiedzialne s? warunki socio-ekonomiczne (s?abo rozwini?ta siec jednostek opieki zdrowotnej w dziedzinie planowania urodze?, ginekologii i po?o?nictwa oraz prawie nie istniej?ce programy bada? przesiewowych).

Najwy?sza zachorowalno?c wyst?puje w Afryce, Centralnej i Po?udniowej Ameryce i Wyspach Karaibskich. Najni?sza- w Finlandii, USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii i Holandii co jest zwi?zane z systematycznie prowadzonymi w tych krajach programami bada? przesiewowych kobiet w grupie najwi?kszego ryzyka (Boyes i wsp.1982, Hakama i wsp.1985, Nieminen i wsp.1995).

Szacunkowa cz?sto?c wyst?powania raka szyjki macicy na ?wiecie:

  • 371 000 nowych przypadków rocznie
  • Na siódmym miejscu w?ród najcz??ciej wyst?puj?cych raków
  • Na drugim miejscu w?ród raków u kobiet
  • Stanowi 10% wszystkich raków u kobiet

Roczny wspó?czynnik zachorowalno?ci zale?y od regionu geograficznego.

Roczny wspó?czynnik zachorowalno?ci zale?y od regionu geograficznego. Wspó?czynnik zachorowalno?ci i umieralno?ci na ?wiecie:

Wspó?czynniki s? standaryzowane wzgl?dem wieku populacji ?wiata w 1960 roku. (Ferlay J i wsp.,1998). Najwy?sza zapadalno?? wyst?puje w Afryce, ?rodkowej i Po?udniowej Ameryce i na Wyspach Karaibskich. Najni?sza - w Finlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii i Holandii.

 

Cz?sto?c wyst?powania raka szyjki macicy w krajach europejskich

Surowy wspó?czynnik umieralno?ci. Inwazyjny rak szyjki macicy w krajach Europy. Kobiety >30 lat. Kraje, w których istniej? dobrze prowadzone profilaktyczne programy przesiewowe jak np. Finlandia i Szwecja wykazuj? spadek umieralno?ci podczas gdy w Rumunii i Bu?garii jest wzrost.

 

X