RAK SZYJKI MACICY. EPIDEMIOLOGIA, ETIOPATOGENEZA I GLÓWNE TYPY HISTOLOGICZNE

Po zapoznaniu si? z t? cz??ci? cytotechnik powinien rozumie?:

  • Epidemiologi? raka szyjki macicy na ?wiecie i w Europie
  • Obraz kliniczny,,stadia zaawansowania (staging) i leczenie raka szyjki
  • Histologiczne typy inwazyjnego raka szyjki macicy
  • Raka szyjki macicy jako proces wielostopniowy
  • Zmiany przedinwazyjne: histologi?, orazterminologi? WHO i CIN
  • Dowody wspieraj?ce koncepcj? progresji od CIN do raka inwazyjnego (badania eksperymentalne i obserwacje prospektywne)
  • Etiologi? i  patogenez? oraz czynniki ryzyka raka szyjki macicy
  • Zwi?zek mi?dzy wirsami brodawczaka ludzkiego (HPV) i rakiem szyjki.
X