POŁĄCZENIE NABŁONKA CYLINDRYCZNEGO Z WIELOWARSTWOWYM PŁASKIM, METAPLAZJA I STREFA TRANSFORMACJI.

Miejsce, w którym nab?onek cylindryczny ??czy si? z nab?onkiem wielowarstwowym p?askim przesuwa si? w stosunku do uj?cia zewn?trznego szyjki w zale?no?ci od wieku kobiety. Po porodzie nastepuje wywini?cie nab?onka cylindrycznego na cz??? pochwow? szyjki a wywini?ty nab?onek cylindryczny ulega metaplazji p?askonab?onkowej. Miejsce, w którym to si? dzieje nazywamy stref? transformacji.

METAPLAZJA – definicja

 • Metaplazja to zamiana jednego dojrza?ego nab?onka na inny dojrza?y nab?onek.
 • Jest to zwykle zmiana adaptacyjna w odpowiedzi na d?ugotrwa?e podra?nienie jakiegokolwiek rodzaju lub na wp?ywy hormonalne.
 • Metaplazja jest procesem odwracalnym ale po usuni?ciu czynnika dra?ni?cego powrót do poprzednio znajduj?cego si? nab?onka nie cz?sto si? zdarza.
 • Metaplazja wyst?puje w ró?nych miejscach, np. w nab?onku ?o??dka, oskrzeli lub p?cherza moczowego.

METAPLAZJA W SZYJCE MACICY POLEGA NA ZAMIANIE NAB?ONKA CYLINDRYCZNEGO (GRUCZO?OWEGO) W NAB?ONEK WIELOWARSTWOWY P?ASKI.

Wyró?niono trzy histologiczne stopnie metaplazji w szyjce macicy:

 • Stopie? 1: Hiperplazja komórek rezerwowych – komórki te zaczynaj? si? dzieli? w nab?onkuendocerwix.
 • Stopie? 2: Niedojrza?a metaplazja p?askonab?onkowa. Proliferuj?ce komórki rezerwowe tworz? kilka warstw niedojrza?ych komórek. Na powierzchni widoczna jest jeszcze cz?sto warstwa ?luzotwórczych komórek cylindrycznych.
 • Stopie? 3: Dojrza?a metaplazja p?askonab?onkowa. Niezró?nicowane komórki ró?nicuj? si? do dojrza?ego nab?onka wielowarstwowego p?askiego, który praktycznie trudno odró?ni? od prawid?owego (nie metaplastycznego) nab?onka.
Hiperplazja komórek rezerwowych nab?onka gruczo?owego szyjki macicy. Obraz histologiczny. Proliferacja komórek rezerwowych widoczna jest poni?ej nab?onka endocerwikalnego.
Niedojrza?a metaplazja nab?onka wielowarstwowego p?askiego szyjki macicy. Obraz histologiczny. Widoczna tendencja komórek rezerwowych do stratyfikacji wraz ze wzrastaj?c? ilo?ci? i g?sto?ci? cytoplazmy. Pierwotny nab?onek walcowaty widoczny jest pod postaci? wyraznej warstwy komórek na powierzchni niedojrza?ego metaplastycznego nab?onka.
Dojrza?a metaplazja nab?onka wielowarstwowego p?askiego szyjki macicy. Obraz histologiczny..
Metaplastyczna zamiana nab?onka walcowatego szyjki macicy w nab?onek wielowarstwowy p?aski.

 

METAPLAZJA W SZYJCE MACICY I JEJ PODSTAWY FIZJOLOGICZNE

Od urodzenia a? do pokwitania nab?onek endocervix jest nab?onkiem cylindrycznym a nab?onek wielowarstwowy p?aski pokrywa ectocervix. Pomi?dzy tymi nab?onkami znajduje si? pierwotne miejsce po??czenia nab?onków.
W czasie pokwitania i w czsie pierwszej ci??y obj?to?? szyjki si? zwi?ksza w odpowiedzi na wp?ywy hormonalne. Nab?onek cylindryczny (endocerwikalny) wywija sie na cz??? pochwow? szyjki co eksponuje go na kwa?ne pH pochwy, które jest bod?cem do zmian metaplastycznych.
Metaplazja jest zmian? wieloogniskow?. Rozpoczyna si? w kryptach gruczo?ów i na szczytach kosmków b?ony ?luzowej, po czym zmiany zlewaj? si? i mo?e doj?? do zamiany ca?ej powierzchni wywini?tego nab?onka cylindrycznego w wielowarstwowy p?aski.

Po??czenie nab?onków w szyjce macicy przed pokwitaniem.
Wywini?cie nab?onka endocerwikalnego w czasie pokwitania i pierwszej ci??y.
Metaplazja nab?onka endocerwikalnego w strefie transformacji.
Relokacja miejsca po??czenia nab?onków po menopauzie.

 

Klucz:

 • 1. Prawid?owy nab?onek wielowarstwowy p?aski
 • 2. Nab?onek cylindryczny endocervix
 • 3. Po??czenie nab?onków (wielowarstwowego p?askiego i cylindrycznego)
 • 4. Wywini?cie nab?onka endocerwikalnego
 • 5. Zmiana metaplastyczna w strefie transformacji

KLINICZNE ZNACZENIE METAPLAZJI P?ASKONAB?ONKOWEJ W SZYJCE MACICY.

Miejsce, w którym dosz?o do metaplazji nazywamy stref? transformacji. Niedojrza?e komórki nab?onka metaplastycznego s? podatne na dzia?anie karcynogenów i wi?kszo?? raków szyjki, jesli nie wszystkie, powstaje w tej strefie.

 

Inne postacie metaplazji w szyjce macicy

Other forms of metaplastic change in the cervix

Tuboendometriod metaplasia

This  pattern of metaplastic change often occurs after  surgical cone biopsy, diathermy loop biopsy or LLETZ biopsy. Histologically it is characterised by tuboendometrioid glands in the endocervix well away from the uterine isthmus. A key feature of tuboendometrioid change is that there is no associated endometrial stroma The metaplastic epithelium  exhibit endometrial features including  pseudostratification  of the columnar cell nuclei,  nuclear hyperchromasia, secretory apical snouting in addition to luminal ciliation.
In cervical smears,  tuboendometrioid metaplastic changes  may be misinterpreted as glandular neoplasia as the cells may form rather ragged crowded groups. However the absence of feathering and rosette formation and the uniform size and shape and the fine chromatin  structure of the individual nuclei  should permit the correct diagnosis. The presence of  a ciliated cell border  is diagnostic although a rare finding. (see also Section on Pitfalls of Diagnosis  in Module 10.)

Intestinal metaplasia

This pattern is characterised by the presence of goblet cells in the cervical epithelium and has been found in glandular neoplasms of the cervix.

Przypadek 1. Metaplazja jajowodowa szyjki macicy. Histologia i cytologia.
Przypadek 1. Metaplazja jajowodowa szyjki macicy. Histologia i cytologia.
Przypadek 2. Metaplazja jajowodowa szyjki macicy. Histologia i cytologia.
Przypadek 2. Metaplazja jajowodowa szyjki macicy. Histologia i cytologia.

 

X