Nabłonek walcowaty kanału szyjki macicy

  • B?ona ?luzowa kana?u szyjki macicy oraz gruczo?y wy?cielone s? pojedyncz? warstw? wysokich komórek cylindrycznych. J?dra tych komórek znajduj? si? zwykle u podstawy ale kiedy komórki wydzielaj? ?luz mog? one przesuwa? si? nieco ku górze nawet do po?owy wysoko?ci komórki. Wyró?nia si? trzy typy komórek: wydzielnicze komórki walcowate (wi?kszo??), komórki urz?sione (nieliczne) oraz komórki rezerwowe.
  • Komórki wydzielnicze wytwarzaj? ?luz (o odczynie kwa?nym i oboj?tnym) w sposób apokrynowy lub merokrynowy. Ilo?? ?luzu i jego w?a?ciwo?ci fizyko-chemiczne zale?? od fazy cyklu miesi?cznego. Jest to roztwór koloidowy, który zawiera elektrolity, szczególnie chlorek sodu oraz cukry proste, albuminy, immunoglobuliny i enzymy. W ?luzie szyjki macicy znajduj? si? te? leukocyty i z?uszczone komórki nab?onka. Transport plemników w du?ym stopniu zale?y od sk?adu ?luzu szyjkowego. Tu? przed owulacj? kompozycja ?luzu (znaczne uwodnienie) u?atwia transport plemników. ?luz z tego okresu po wyschni?ciu na szkie?ku podstawowym tworzy wzór przypominaj?cy li?? paproci. W fazie lutealnej (a tak?e pod wp?ywem doustnych ?rodków antykoncepcyjnych) wi?ksza g?sto?? ?luzu utrudnia w?drówk? plemników. Rozd?te wydzielin? ?luzow? gruczo?y szyjki, których uj?cia zosta?y zamkni?te znane s? jako „jaja (p?cherzyki) Nabotha”.
  • Komórki urz?sione w najwiekszej liczbie wyst?puj? na granicy kana?u szyjki i trzonu macicy. G?ównym ich zadaniem jest zabezpieczenie obecno?ci ?luzu w b?onie ?luzowej.
  • Komórki rezerwowe s? to ma?e, niezró?nicowane komórki pluripotencjalne. Le?? one przy b?onie podstawnej nab?onka i s? szczególnie widoczne w nab?onku metaplastycznym.
Obraz histologiczny kana?u szyjki macicy.
?luz szyjkowy w kszta?cie li?cia paproci.
Nab?onek walcowaty w du?ym powi?kszeniu.

 

X