Anatomia szyjki macicy

  • Szyjka jest w?sk? doln? cz??ci? macicy, która wpukla si? do sklepienia pochwy.
  • Jest zbudowana z tkanki ??cznej i mi??niowej, wy?cielona b?on? ?luzow? i ma oko?o 3 cm d?ugo?ci oraz ?rednic? oko?o 2,5 cm. U doros?ej kobiety jest wygi?ta w kierunku dolno-tylnym.
  • U nieródki ma kszta?t beczu?kowaty ale zmienia kszta?t w ci??y i po menopauzie.
  • Oko?o ½ szyjki (cz??? pochwowa) wpukla si? do pochwy.
Schemat narz?du p?ciowego ?e?skiego.
Przekrój strza?kowy narz?du p?ciowego ?e?skiego ilustruj?cy stosunki przestrzenne wzgl?dem odbytnicy i p?cherza moczowego.

 

  • Przez szyjk? przechodzi kana? szyjki, który od góry ??czy si? z trzonem macicy (w miejscu zwanym cie?ni?) a u do?u uchodzi do pochwy w miejscu zwanym uj?ciem zewn?trznym.
  • Kszta?t uj?cia zewn?trznego jest ró?ny. U nieródki jest to ma?y okr?g?y otwór. Po porodzie, przybiera kszta?t szczeliny. Po menopauzie, mo?e ulega? zmniejszeniu prawie do rozmiarów g?ówki od szpilki
Szyjka nieródki. Uj?cie zewn?trzne kana?u szyjki ma?e i okr?g?e.
Szyjka nieródki.
Szyjka nieródki. Uj?cie zewn?trzne kana?u szyjki ma?e i okr?g?e.

 

G?ówne anatomiczne okolice szyjki macicy

  • Endocervix zawiera kana? szyjki na odcinku od uj?cia wewn?trznego (cie??) doectocervix. Jest on wy?cielony przez pofa?dowany, jednowarstwowy, ?luzotwórczy nab?onek gruczo?owy (walcowaty), który wnika do pod?cieliska tworz?c gruczo?y.
  • Ectocervix zajmuje odcinek od miejsca po??czenia nab?onków (gruczo?owego i wielowarstwowego p?askiego) do sklepie? pochwy. Jest on wy?cielony hormonowra?liwym nab?onkiem wielowarstwowym p?askim nierogowaciej?cym.
  • Po??czenie nab?onków (wielowarstwowego p?askiego i gruczo?owego) znajduje si? w ró?nych miejscach w czasie ?ycia kobiety w nast?pstwie metaplazji nab?onka gruczo?owego. Przed pokwitaniem miejscem tym jest zwykle uj?cie zewn?trzne, po porodzie mo?e si? znajdowa? w ectocervix, po menopauzie jest ono na ogó? w obr?bie kana?u szyjki.
  • W strefie transformacji znajduj? si? zmiany metaplastyczne. Jest to bardzo wa?ne miejsce poniewa? komórki strefy transformacji s? bardzo podatne na dzia?anie karcynogenów i wi?kszo?? raków powstaje w strefie transformacji.
Prawid?owe umiejscowienie po??czenia nab?onków w uj?ciu zewn?trznym szyjki przed pokwitaniem.
U doros?ej kobiety dochodzi do wywini?cia nab?onka endocerwikalnego, który zostaje eksponowany na ?rodowisko pochwy- zauwa? przesuni?cie si? miejsca po??czenia nab?onków.
Po menopauzie miejsce po??czenia nab?onków znajduje si? wewn?trz kana?u szyjki
Histological section showing squamocolumnar junction: this region is susceptable to hormonal changes and its location changes during reproductive life.

 

X