Układ rozrodczy żeński

Narz?dy uk?adu rozrodczego ?e?skiego umieszczone s? w miednicy i obejmuj? jajniki, jajowody, macic? z szyjk? oraz pochw?. S? one przedstawione na rycinie poni?ej. Rzut przednio-tylny przedstawia schemat budowy uk?adu rozrodczego ?e?skiego. Rzut boczny przedstawia po?o?enie narz?dów uk?adu rozrodczego ?e?skiego wzgl?dem p?cherza moczowego i odbytnicy.

Schemat narz?du p?ciowego ?e?skiego.
Przekrój strza?kowy narz?du p?ciowego ?e?skiego ilustruj?cy stosunki przestrzenne wzgl?dem odbytnicy i p?cherza moczowego.

 

Jajniki

Jajniki s? narz?dem parzystym. S? one po?o?one po obu stronach macicy, w s?siedztwie bocznej ?ciany miednicy. Jajniki odpowiedzialne s? za proces oogenezy i cykliczne uwalnianie komórki jajowej u kobiet po okresie pokwitania. Jajniki wykazuj? dzia?anie endokrynne, polegaj?ce na produkcji hormonów: estrogenów i progesteronu, które kontroluj? dojrzewanie p?cherzyków jajnikowych i przygotowuj? macic? do przyj?cia zap?odnionej komórki jajowej. Produkcja estrogenów i progesteronu jest kontrolowana przez hormony gonadotropowe: FSH (hormon folikulotropowy; Follicular Stimulating Hormone) i LH (hormon luteinowy; Luteinising Hormone), które produkowane s? przez przysadk? mózgow?. FSH i LH reguluj? produkcj? estrogenów i progesteronu na zasadzie sprz??enia zwrotnego.

Summary of the stages of development of the ovum and the associated hormones (Ross and Wilson: Anatomy and Physiology in health and illness; figure 19.9)

 

Jajowody 

Jajowody to dwa przewody d?ugo?ci oko?o 10 cm, przez które transportowana jest komórka jajowa z powierzchni jajnika do jamy macicy. Lejkowate uj?cie jajowodu zako?czone strz?pkami (fimbriae) otacza powierzchni? jajnika i odgrywa rol? w przemieszczeniu komórki jajowej do jajowodu. Komórka jajowa jest transportowana wzd?u? jajowodu dzi?ki delikatnym ruchom perystaltycznym jajowodu i ruchom migawek nab?onka jednowarstwowego walcowatego wy?cielaj?cego jajowód. B?ona ?luzowa jajowodu jest pofa?dowana, co zapewnia odpowiednie warunki do zap?odnienia komórki jajowej.

 

X