Gruczolakorak (Adenocarcinoma)

Pierwotny gruczolakorak wystepuje rzadko: stanowi oko?o 2% wszystkich pierwotnych nowotworów urotelialnych.

Gruczolakorak - mocz oddany fizjologicznie

 • Gniazda komórek kostkowych lub cylindrycznych
 • Du?e, nieregularne i hiperchromatyczne j?dra
 • Zwakuolizowana cytoplazma
 • Wodniczki s? cz?sto du?e, pojedyncze i przesuwaj? j?dro na obwód komórki
 • J?dra z tendencj? do  j?der p?cherzykowych
 • Du?e j?derka
 • Mog? wyst?powa? tak?e komórki wydzielaj?ce ?luz, komórki sygnetowate i komórki raka jasnokomórkowego

Gruczolakorak - p?ukanie p?cherza

 • J?dra ró?ni? si? znacznie wielko?ci? 
 • Du?e j?dra bez cytoplazmy
 • J?dra o nieregularnych kszta?tach z dziwacznymi j?derkami
 • Zazwyczaj hiperchromatyczne j?dra z grudami chromatyny, ale mog? równie? wystepowa? j?dra hipochromatyczne
 • Znacz?cy wzrost stosunku N/C
 • Dysocjacja komórek nowotworowych

Urinary adenocarcinoma image library

 

X