Zmiany łagodne

Zapalenie

 • Mocz jest zazwyczaj m?tny
 • W obrazie cytologicznym wyst?puj? liczne granulocyty oboj?tnoch?onne i histiocyty
 • Mog? równie? pojawi? si? eozynofile i limfocyty
 • Zaakcentowane zmiany odczynowe w komórkach nab?onkowych
 • Fragmenty rozpad?ych komórek
 • Mog? by? obecne bakterie i inne organizmy

U kobiet nierzadko widuje si? Trichomonas vaginalis, Candida albicans i zmiany komórkowe wywo?ane przez  polyomavirus (“decoy cells”)

Niezale?nie od p?ci mo?na stwierdzi? zmiany wynikaj?ce z infekcji wirusem Herpes lub wirusem Cytomegalii. Mo?na te? zidentyfikowa? na przyk?ad Enterobius vermicularis i Schistosoma haematobium.

U kobiet nierzadko widuje si? Trichomonas vaginalis, Candida albicans i zmiany komórkowe wywo?ane przez  polyomavirus (“decoy cells”)

Niezale?nie od p?ci mo?na stwierdzi? zmiany wynikaj?ce z infekcji wirusem Herpes lub wirusem Cytomegalii. Mo?na te? zidentyfikowa? na przyk?ad Enterobius vermicularis i Schistosoma haematobium.

Kamienie

 • Mocz m?tny i/lub krwisty
 • Erytrocyty
 • Mo?liwy komponent zapalny
 • Gniazda komórek urotelialnych ze strukturami brodawkowatymi
 • Komórki nab?onkowe mog? wykazywa? wzrost stosunku N/C i ma?e j?derka
 • Granice komórkowe mog? by? zatarte lub nieregularne
 • Zmiany odczynowe mog? by? bardzo nasilone
X