TERMINOLOGIA ROZPOZNAŃ

Rozpoznanie cytologiczne formu?uje si? nast?puj?co:  “komórek nowotworowych nie stwierdza si?”,  “stwierdza si? obecno?? komórek nowotworowych (rakowych, ch?oniaka, lub innego nowotworu)”, lub „stwierdza si? obecno?? komórek podejrzanych” z nast?powym opisem. Przypadek uwa?amy za podejrzany je?eli nieprawid?owe komórki w rozmazie s? niezbyt czytelne lub jest ich za ma?o aby ustali? definitywne rozpoznanie. Nie opracowano dotychczas kryteriów adekwatno?ci rozmazu z p?ynu do badania cytologicznego.

X