MIXOID LESIONS

  • Nodular fasciitis
  • Lipoblastoma
  • Myxoid liposarcoma
  • Extraskeletal myxoid chondrosarcoma
  • Neurofibroma
X