Βιοψίες τραχήλου σε διεπιστημονικές συναντήσεις (MDT)

Διεπιστημονική συνάντηση παρέχει μια ευκαιρία για ανασκόπηση διαγνώσεων βιοψιών στο πλαίσιο άλλων ευρημάτων και επιβεβαίωση ή, αν είναι αναγκαίο, αναθεώρηση των αποτελεσμάτων πριν αποφασιστεί η διαχείριση.

Η ακρίβεια των στικτών βιοψιών τραχήλου εξαρτάται από τη δειγματοληψία, επεξεργασία και ερμηνεία των δειγμάτων. Σε μία μετα-ανάλυση του 2012, αθροιστική ευαισθησία για CIN2+ ιστολογικά ήταν 92% και ειδικότητα 25%: ευαισθησία ήταν χαμηλότερη και ειδικότητα υψηλότερη για βιοψίες που διενεργήθηκαν αμέσως πριν την εκτομή (Underwood et al. 2012).

NHSCSP ανασκόπηση διηθητικού καρκίνου τραχήλου (audit) απαιτεί ανασκόπηση όλων των βιοψιών και κυτταρολογικών δειγμάτων που διαγνώστηκαν σε διάστημα 10 ετών.  Μία σύνοψη των ασυμφωνιών που εντοπίστηκαν κατά την ανασκόπηση 5159 ιστολογικών υλικών κατέδειξε ότι 6% των ιστολογικών αποτελεσμάτων αναθεωρήθηκαν σε αναδρομική ανασκόπηση: 15% των CGIN και 12% των CIN3 αναβαθμίστηκαν σε καρκίνο (Castanon et al. 2012). 

Διαπαρατηρητική διακύμανση σε στικτές βιοψίες και LLETZ ήταν παρόμοια με αυτήν στην κυτταρολογία LBC (τιμές kappa από 0.44 έως 0.49). Διαγνωστική συμφωνία βελτιώθηκε με τη μετάβαση σε υψηλότερης κατηγορίας CIN (Stoler et al. 2001). 

CIN3 είναι η πιο εύρωστη ιστολογική διάγνωση και ένδειξη για θεραπεία. Όμως, CIN2 είναι ενδιάμεσης βαρύτητας και στην πραγματικότητα αποτελείται από 2 οντότητες: δυνητικά αναστρέψιμες και πραγματικά προκαρκινικές αλλοιώσεις. [Σύνδεση με Κεφάλαιο 4 – Παθογένεση του καρκίνου του τραχήλου και των προκαρκινικών βλαβών]

P16INKA4 χρώση βελτιώνει την αξιοπιστία της διάγνωσης CIN2 ως υψηλού-βαθμού προκαρκινική αλλοίωση και συνιστάται στις LAST Κατευθυντήριες Οδηγίες (Darragh et al. 2012).  Η διενέργεια Ki67 χρώσης ταυτόχρονα με p16 προτείνεται επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις (Wentzensen et al. 2012).

Αποτελέσματα βιοψιών σε διεπιστημονική συνάντηση (MDT)

  • Στικτές βιοψίες μπορεί να παρέχουν επιβεβαίωση των υψηλού-βαθμού CIN και βελτίωση ειδικότητας των HPV+ και ASC-US+ αποτελεσμάτων
  • Διαπαρατηρητική διακύμανση των διαγνώσεων βαθμών CIN και παρουσίας λανθάνοντος καρκίνου θα πρέπει να επιλύεται με την MDT ανασκόπηση ιστολογικών πλακιδίων
  • Αποτελέσματα βιοψιών θα πρέπει να υπολογίζονται στο πλαίσιο επιβεβαιωμένων κυτταρολογικών και HPV αποτελεσμάτων
  • CIN2 διαγνώσεις θα πρέπει να ανασκοπούνται σοβαρά και να διενεργείται p16INKA4 με  Ki67 χρώση όπου είναι δυνατόν
Σχήμα 12.3 CIN2 αποδεκτό ως υψηλού-βαθμού λόγω θετικότητας στην p16INKA4  χρώση (Σχήμα14 από τους Darragh et al. 2012)

 

X