Ανασκόπηση κυτταρολογίας σε διεπιστημονική συνάντηση (MDT)

Ανεξαρτήτως του είδους της συνάντησης,  η εμπιστοσύνη του κολποσκόπου ή γυναικολόγου στο κυτταρολογικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την ευαισθησία και PPV του εργαστηρίου και του ελέγχου της ποιότητας του.

  • Ο τύπος της κυτταρολογικής ανασκόπησης πιθανώς να περιλαμβάνει δυνητικές παγίδες όπως αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα12.1. 
  • Καθοριστικά κυτταρολογικά χαρακτηριστικά (Σχήμα 12.2.) μπορεί να παρουσιάζονται και να επιβεβαιώνονται στις MDT συναντήσεις επιτρέποντας το σχεδιασμό της θεραπείας ακόμη και όταν η αλλοίωση δεν είναι ορατή με την κολποσκόπηση.  
  • Ψευδώς αρνητική κυτταρολογία μπορεί να παρουσιαστεί και να συζητηθεί κατά την ιστολογική ανασκόπηση των πλακιδίων πριν να γίνει μια διάγνωση για καρκίνο του τραχήλου.
  • Ανασκόπηση ασαφών περιπτώσεων και αναγνωρισμένων παγίδων παρέχει στους κολποσκόπους και άλλες επαγγελματικές ομάδες εμβάθυνση στις δύσκολες περιοχές της κυτταρολογίας.
  • Υψηλού-κινδύνου HPV θετικότητα υποστηρίζει διάγνωση HSIL ή CIN αλλά δεν την επιβεβαιώνει, όπως επίσης υψηλού-κινδύνου HPV αρνητικότητα δεν την αποκλείει.

Σχήμα 12.1 (a-b). (a) Διάγνωση σε κυτταρολογία ως μέτρια δυσκαρύωση (HSIL). (b) Διάγνωση σε ιστολογία από την ίδια περίπτωση ως CIN2.

(a) Reported as moderate dyskaryosis (HSIL) on cytology.
(b) Histology from the same case reported as CIN2.

 

Όμως, η διάγνωση του CIN2 αμφισβητήθηκε όταν η περίπτωση αυτή ανασκοπήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς αρκετά έτη αργότερα και πιθανότατα αντιπροσωπεύει ανώριμη μετάπλαση. Σήμερα, οι αμφιβολίες αυτές θα επιλύονταν με χρώση p16/Ki67  (δες παρακάτω).

Απόφαση για διενέργεια LLETZ βασίστηκε σε κολποσκοπικά ευρήματα όπως επίσης και στο κυτταρολογικό αποτέλεσμα και είναι τυπική των περιπτώσεων που απαιτούν διεπιστημονική συζήτηση.

Υπερχρωματικές πολυπληθείς κυτταρικές ομάδες

Η διάγνωση του HSIL στο Σχήμα 12.2 επιβεβαιώθηκε ως CIN3 αλλά αντιπροσωπεύει μία δύσκολη διάγνωση που χρήζει MDT συζήτησης παράλληλα με ολική ανασκόπηση πλακιδίων και παρουσίαση άλλων ευρημάτων.

 

Σχήμα 12.2   Αυτή η εικόνα προέρχεται από το BSCC Terminology Conference 2002 και έχει επίσης παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 10 – Παγίδες στην κυτταρολογία ως ένα παράδειγμα HSIL σε ομάδες υπερχρωματικών πολυπληθών κυττάρων. Λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες αναγνώρισαν αυτήν την εικόνα ως HSIL.

 

Εναλλακτικά, αυτές οι αλλοιώσεις θα μπορούσαν να εμφανίζονται όταν προηγούμενα αρνητικά ή με ατυπία πλακίδια ανασκοπούνται από ασθενή που στη συνέχεια αναπτύσσει HSIL ή καρκίνο. 

Υπερχρωματικές πολυπληθείς κυτταρικές ομάδες είναι γνωστό ότι είναι σε κίνδυνο για ψευδώς αρνητική διάγνωση σε συμβατικά και υγρής-φάσεως κυτταρολογικά δείγματα (Demay 2000; Gupta et al. 2013). 

Αυτή η κυτταρική ομάδα θα μπορούσε να παρερμηνευτεί σαν μία ομάδα ενδοτραχηλικών κυττάρων – αλλά ενδελεχής ανασκόπηση δείχνει κύτταρα σοβαρής δυσκαρύωσης στην άκρη των κυττάρων της ομάδος. Παρόμοια κύτταρα πιθανόν να εντοπίζονται με προσεκτική παρατήρηση στο υπόλοιπο τμήμα του πλακιδίου.

Καθοριστικές κυτταρολογικές διαγνώσεις επιβεβαιωμένες σε διεπιστημονική συνάντηση (MDT)

Κλασική εμφάνιση των HSIL και AIS αντίστοιχα μπορεί να καταδεικνύεται ικανοποιητικά στα κυτταρολογικά πλακίδια ακόμη και αν δεν είναι ευρέως κατανεμημένη, αναφέρεται σαφώς και επιβεβαιώνεται στην ανασκόπηση. 

Κολποσκόπηση μπορεί να είναι αρνητική σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά αν η βλάβη εντοπίζεται υψηλά στον ενδοτραχηλικό σωλήνα: η βιοψία μπορεί να είναι ανεπαρκής ή αρνητική.  Αδενικές ανωμαλίες είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο να αναγνωριστούν και να ληφθούν κατά την κολποσκόπηση.

Διαγνωστικό LLETZ μπορεί να διενεργηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη και εάν η στικτή βιοψία δεν αναγνωρίζει τη βλάβη. 

Figure 12.3. (a) Unequivocal HSIL.
Figure 12.3. (b) Typical AIS

 

 

Κυτταρολογική ανασκόπηση για τις διεπιστημονικές συναντήσεις (MDT)

  • Ανασκόπηση πλακιδίων από έμπειρους κυτταρολόγους και παρουσίαση των ευρημάτων στη MDT συνάντηση επιτρέπει την επανεκτίμηση και επιβεβαίωση περιστατικών δύσκολης κυτταρολογίας

  • Γνωστές παγίδες θα πρέπει να επανεκτιμώνται υπό το φως άλλων παραμέτρων με τα μέλη της ομάδας που κατανοούν τα διλήμματα

  • Επιβεβαιωμένες διαγνώσεις HSIL (υπέρ CIN3) ή AIS/αδενοκαρκίνωμα μπορεί να γίνουν αποδεκτές απουσία ορατών βλαβών στην κολποσκόπηση ειδικά εάν  επιβεβαιώνονται σε πολλά κύτταρα ή κυτταρικές ομάδες

 

X