Ειδικές παρατηρήσεις για την ανοσοκυτταρολογία

Σε αντίθεση με τις ιστολογικές τομές, τα κυτταρολογικά παρασκευάσματα δεν έχουν περιεχόμενο ιστού. Η αρχική σάρωση για μη φυσιολογικά κύτταρα (screening) είναι αναγκαία, και η ανοσοκυτταροχημεία θα χρησιμοποιηθεί για να λύση διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα, ξανά στηριζόμενη στη μορφολογία των κυττάρων όπως επίσης και στην εντόπιση των αντιγόνων.

 

Φυσιολογικά κύτταρα στο δείγμα

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι κάποια ανοσοδραστικά κύτταρα σε ένα δείγμα ενδέχεται να είναι φυσιολογικά και όχι κακοήθη, για παράδειγμα, CD3-θετικά T-λεμφοκύτταρα σε υψηλού βαθμού λεμφωματώδες υγρό όπου τα CD-20 B-λεμφοκύτταρα είναι τα κακοήθη κύτταρα. 

 
 
 
 

 

Λίγα μη φυσιολογικά κύτταρα στο δείγμα

Ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με δειγματοληπτικό σφάλμα και έλλειψη ύποπτων κυττάρων σε δείγμα FNA. Εάν πολύ λίγα κύτταρα εμφανίζουν μορφολογικές αλλοιώσεις, ένα μονήρες μη φυσιολογικό κύτταρο με θετική ανοσοκυτταροχημική χρώση ενδέχεται να αρκεί για διάγνωση, αλλά ένα αρνητικό αποτέλεσμα, εν τη απουσία μη φυσιολογικών κυττάρων, θα ήταν ανεπαρκές. Θα ήταν απαραίτητο σε αυτήν την περίπτωση να δοκιμαστεί ανοσοκυτταροχημική χρώση σε αρκετά παρασκευάσματα από το ίδιο δείγμα, εάν είναι εφικτό, ή ως έσχατη λύση να αποχρωματιστεί η χρώση Παπανικολάου (κατόπιν φωτογράφισης του παρασκευάσματος) και να γίνει νέα χρώση με ανοσοκυτταροχημεία.

Υπάρχουν λίγοι άλλοι πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον τα μη φυσιολογικά κύτταρα είναι ελάχιστα. Εάν το κυτταρολογικό παρασκεύασμα είναι αρκετά μεγάλο, όπως ένα δείγμα LBC, μπορεί να διαιρεθεί σε 2 ή περισσότερα τμήματα σημειώνοντας γραμμές κατά μήκος του παρασκευάσματος με ένα ειδικό στυλό. Διαφορετικά πρωτογενή αντισώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τομή του παρασκευάσματος. Πριν από αυτό, χρώση του παρασκευάσματος με αιματοξυλίνη θα ελέγξει εάν μη φυσιολογικά κύτταρα εμφανίζονται σε κάθε τμήμα. Εάν το αναμενόμενο αντιγόνο έχει πυρηνική εντόπιση, η ανοιχτόχρωμη χρώση αιματοξυλίνης μπορεί να αφαιρεθεί σε όξινη αλκοόλη πριν την ανοσοκυτταροχημική χρώση. Εάν είναι κυτταροπλασματικό, αυτό δεν θα είναι απαραίτητο. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται επίσης σε επιχρίσματα, αλλά παρασκευάσματα κυτταροφυγοκέντρησης θα είναι πολύ μικρά.

Μία άλλη λύση θα ήταν η αφαίρεση της καλυπτρίδας από το παρασκεύασμα αρνητικού ελέγχου (υπό τον όρο ότι είναι αρνητικό), αφαίρεση της πυρηνικής χρώσης με όξινη αλκοόλη, εάν είναι αναγκαίο, και να γίνει νέα χρώση με διαφορετικό πρωτογενές αντίσωμα.

Χρώση με 2 αντισώματα ταυτόχρονα στο ίδιο δείγμα είναι δυνατή με μία ποικιλία μεθόδων πέραν του σκοπού αυτού του κεφαλαίου (δες βιβλίο Polak & Van Noorden ή άρθρο Van der Loos).

 

Χρώση υποβάθρου

Εάν το αρχικό δείγμα είναι πρωτεϊνούχο ή αιμορραγικό, η χρώση υποβάθρου μπορεί να επηρεάσει την τελική εικόνα, ιδιαίτερα σε απευθείας επιχρίσματα με  FNA. Η καλύτερη λύση είναι η πλύση του δείγματος πριν την παρασκευή του απλού επιχρίσματος ή/και μετά από κυτταροφυγοκέντρηση με κάποιο εμπορικό διάλυμα όπως το  Cytolyt ή το  Esposti’s διάλυμα (Παράρτημα) ή παρόμοιο. Μετά-μονιμοποίηση σε φορμόλη μπορεί να βοηθήσει στη λύση των ερυθροκυττάρων και ο αποκλεισμός της ενδογενούς υπεροξειδάσης είναι απαραίτητος.

X