Πλακώδες καρκίνωμα

???????????? ??? ??????????? ??????? ??? ???-????? ???? ??? ?????????? ?????????? ??? ????????. ?? ???????????? ??? ?????? ???? ????????? ????????????? ???????? ??? ??? ????? ??????? ?? ??????????? ????????.

??????? ????? ?

 • ???????
 • ???????????????
 • ??????????????
 • ????? ??????? ????????

????????????? ??????????? ?????????????? (???? ???????????????? ?????)

 • ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ?????? ????, ?? ????? ?????? ?? ????? ??????????, ????????? ? ???????.
 • ????? ?????????????, ?????????????? ( ????? ????????????)
 • ???????????, ?????????????? ??? ????? ?????????? ???????.
 • ?? ??????? ??? ?? ?????? ??? ?????????? ??? ???????????? ?? ?????????.
 • ??????? «tadpole» ? ?????????? ???????.
 • ????? ??????? ???????
 • ???????????? ??????? ????????? (Herxheimer spirals).

?? «tadpole» ? ?????????? ??????? ????? ??????? ?? ????????, ????????, ???????????? ????? ??? ????????????? ?????. ????? ????????????? ?????? ?? ??????? ??????????, ? ??????? ??? ? ????????.

?? ??????? ??? ??????? ? ????? ???????????????? ????? ???????????? ?????????? ?????? ?? ????? ??? ???????? ?????? ?????????? ??? ????????? ????????????? (?? ????? ????????????). ????? ???????????? ?? ?????? ??????. ??????????????  ???????????? ?????? ? ???????. ????? ????? ????????????????? ?????? ? ???????? ???????? ??? ????????? ???????????? ?????? ??????? ????? ?? ????? ???? ???????. ? ???????? ???? ??-??????????????? ???????????? ?????????? ?? ????? ??? ???????????.   

?????? ?????? ???????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ????????????? ??? ????????????? ??? ????????????? ??????????. ?????? ???????? ???????? ?????? ?? ????? ???? ?? ?????? ???????? ???? ????????? ??? ??????????? ?????.

????????? ????????

 • ????????????
 • ???????? ??????????
 • ???????????? ??????????
 • ??????????? ???????
 • ???????? ????????????/ ???????????????
 • ?????????? ??? ????????? ??? ????????? ??????? ??? ??????????? ??? ?? ??????? ???????????? ???????.

??????????????????

 • Cytokeratin 7 –
 • Cytokeratin 5 +
 • Cytokeratin 20 –
 • ????????????????? ??????? –
 • TTF-1 –
Squamous cell carcinoma. Numerous keratinized (orangeophilic) and non-keratinized malignant squamous cells dispersed in a background of keratinaceous debris (FNAB).
Squamous cell carcinoma. Malignant keratinized squamous cells with marked pleomorphism and keratinaceous debris.  
Squamous cell carcinoma. Malignant heavily keratinized squamous cells (appearing orangeophilic) with marked pleomorphism in a background of necrotic cytoplasmic fragments.  
Squamous cell carcinoma. Note the extensive tissue necrosis, keratinaceous debris, and a single viable malignant keratinized cell (at 2 o' clock).
Squamous cell carcinoma. An elongated "tadpole-shaped" malignant keratinized cell with heavily keratinized (orangeophilic) cytoplasm.

Occult carcinoma in situ:

Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ
Occult carcinoma in situ

 

FNA moderately differ
FNA
FNA well differ
Histology
FNA
FNA well differ
FNA well differ
Transbronchial FNA

Bronchial brush:

Bronchial brush
Bronchial brush
Bronchial brush

 

X