Άλλοι σπάνιοι τύποι του καρκινώματος μαστού

Αποκρινές καρκίνωμα

Το αποκρινές καρκίνωμα είναι ένας μορφολογικός τύπος του πορογενούς καρκινώματος. Επιχρίσματα FNA περιέχουν πολλά επιθηλιακά κύτταρα διατεταγμένα σε συγκυτιακές συγκεντρώσεις  μαζί με μονήρη διάσπαρτα κύτταρα. Τα κύτταρα εμφανίζουν αποκρινή χαρακτηριστικά, αποτελούμενα από άφθονο βασεόφιλο έως εωσινόφιλο κοκκιώδες κυτταρόπλασμα και μεγάλους πυρήνες με προέχοντα πυρήνια. Μπορεί να είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωστεί από άτυπη αποκρινή μεταπλασία. Επιπρόσθετα, το αποκρινές καρκίνωμα είναι συνήθως τριπλά-αρνητικό.

 

Εκκριτικό καρκίνωμα

Επιχρίσματα αυτής του σπάνιου τύπου καρκινώματος μαστού αποτελούνται από μεγάλες ανώμαλες λωρίδες κακοήθων πολυγωνικών κυττάρων με κοκκιώδες έως κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα. Η παρουσία αυτών των δίκην «τσαμπιού σταφυλιού» συγκεντρώσεων κενοτοπιωδών κυττάρων είναι ένα υποβοηθητικό διαγνωστικό χαρακτηριστικό.

 

Καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων και μεταπλαστικό καρκίνωμα

Χαμηλού βαθμού αδενοπλακώδες καρκίνωμα εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό  FNA δειγμάτων. Αδενικά κύτταρα είναι φυσιολογικά και πλακώδη κύτταρα είναι σπάνια. Γνήσιο καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων είναι πολύ σπάνιο στον μαστό, παρόλο που ένα κακόηθες πλακώδες συστατικό ενδέχεται ενίοτε να παρατηρείται στο πορογενές καρκίνωμα. Επιχρίσματα FNA εμφανίζουν καλής έως χαμηλής διαφοροποίησης κακοήθη πλακώδη κύτταρα, με κερατινοποίηση του κυτταροπλάσματος και διακυτταρικές γέφυρες. Τα κύτταρα είναι διατεταγμένα σε λωρίδες ή συγκυτιακές ομάδες ή διάσπαρτα μεμονωμένα. Επιχρίσματα καρκινωμάτων ατρακτοειδών κυττάρων είναι συνήθως υπερκυτταρικά και παρόμοια με εκείνα των σαρκωμάτων ατρακτοειδών κυττάρων. Τέλος, σε χονδροειδείς και οστεοειδείς τύπους μεταπλαστικού καρκινώματος, τα επιχρίσματα ομοιάζουν με πολύμορφο σάρκωμα πλούσιο σε χονδροειδή/οστεοειδή κυτταρική «μήτρα».

 

Ενδοκυστικό καρκίνωμα

Αυτό αποτελεί έναν πολύ σπάνιο τύπο καρκινώματος μαστού, που είναι αποτέλεσμα μίας κυστικής μάζας η οποία συνήθως επιμένει μετά την αναρρόφηση ενός τυπικά αιμορραγικού υγρού. Τα κυτταρολογικά επιχρίσματα είναι υπερβολικά κυτταροβριθή, με κύτταρα με ήπια ατυπία διατεταγμένα σε χαλαρά συνεκτικές ομάδες και θηλώδεις ομάδες. 

X