Διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα

Διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα αντιπροσωπεύει το 5-10% των διηθητικών καρκινωμάτων μαστού. Αυτός ο όγκος είναι συχνά αμφίπλευρος και πολυκεντρικός. Ιστολογικά, το λοβιακό καρκίνωμα αποτελείται από νεοπλασματικά, μικρά ομοιόμορφα, κύτταρα με έκκεντρα τοποθετημένους, ήπια υπερχρωματικούς στρογγυλούς πυρήνες με μεγάλη πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία. Τα κύτταρα μπορεί να διατάσσονται σε ευθύγραμμο μοτίβο ή να έχουν συγκεντρωμένη διάταξη γύρω από τους πόρους. Εξαιτίας μίας προέχουσας δεσμοπλαστικής αντίδρασης, τα επιχρίσματα FNA μπορεί να είναι υποκυτταρικά.

 

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Ελάχιστη έως πλούσια κυτταροβρίθεια
  • Μικρές ομάδες, λεπτές λωρίδες, συστοιχίες και μονήρη κύτταρα
  • Ομοιόμορφα μονότονα, σχετικά μικρά κύτταρα με μεγάλη πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία
  • Ελάχιστο κυτταρόπλασμα, συχνά ασαφές
  • Ομοιόμορφοι ήπια υπερχρωματικοί πυρήνες με ήπια  έως μέτρια ατυπία
  • Ενδοκυττταροπλασματική κοιλότητα, κενοτόπια βλέννας, και κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου
  • Γυμνοί πυρήνες καρκινικών κυττάρων
  • Απουσία δίπολων γυμνών πυρήνων

 

Μεταξύ των κακοηθειών μαστού, το λοβιακό καρκίνωμα είναι εκείνο που περισσότερο σχετίζεται με ψευδώς-αρνητικές διαγνώσεις, εξαιτίας των ήπιων κυτταρολογικών χαρακτηριστικών και της συχνής μικρής κυτταροβρίθειας. Το διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα ενδέχεται να συγχέεται με άλλους τύπους καρκινώματος μαστού, ειδικότερα όταν γίνεται δειγματοληψία άλλων τύπων του λοβιακού καρκινώματος (όπως συμπαγής, κυψελιδικός μεικτός ή πλειομορφικός τύπος). Αυτές οι περιπτώσεις συχνά ταξινομούνται λανθασμένα ως πορογενές καρκίνωμα εξαιτίας της μεγαλύτερης κυτταροβρίθειας ή των μεγαλύτερων κυττάρων. Δεν είναι δυνατή η οριστική διάκριση του in situ από το διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα, παρόλο που τα διηθητικά καρκινώματα είναι συνήθως πιο κυτταροβριθή και μη συνεκτικά με μεγαλύτερη πυρηνική ατυπία. Παρομοίως, η διάκριση μεταξύ διηθητικού πορογενούς και διηθητικού λοβιακού καρκινώματος δεν είναι δυνατή με χρήση κυτταρολογικών επιχρισμάτων. Αυτή η διάκριση θα πραγματοποιηθεί με ιστολογικές τομές.

X