Μυελοειδές καρκίνωμα

Το μυελοειδές καρκίνωμα είναι ένας σπάνιος τύπος καρκινώματος μαστού, που εμφανίζεται συνήθως στην 5η και 6η δεκαετία ζωής. Εμφανίζεται χαρακτηριστικά ως μία καλά καθορισμένη βλάβη. Το μυελοειδές καρκίνωμα  έχει θεωρηθεί ότι έχει καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με το πορογενές καρκίνωμα NOS, παρόλο που κάποιες μελέτες έχουν ισχυριστεί ότι αυτό δεν είναι αληθές.

 

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Μεγάλη κυτταροβρίθεια
  • Συγκυτιακές συγκεντρώσεις και μεμονωμένα κύτταρα
  • Μεγάλος πυρηνικός βαθμός και μεγάλη πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία
  • «Παράξενα» πλειόμορφα κύτταρα
  • Νεκρωτική διάθεση
  • Λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα

Η ανάμιξη λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων είναι χαρακτηριστική. Το κυτταρόπλασμα κακοήθων κυττάρων μπορεί να είναι ελάχιστο έως άφθονο, συνήθως βασεόφιλο και λεπτοκοκκώδες ή κενοτοπιώδες. Πολλαπλά ανώμαλα μακροπυρήνια μπορούν να παρατηρηθούν. Γυμνοί μεγάλοι «παράξενοι» πυρήνες μπορεί ενίοτε να παρατηρηθούν.

Παρόλο που το μυελοειδές καρκίνωμα μπορεί να υποδηλώνεται, η τελική ταξινόμηση θα πρέπει να βασίζεται σε ιστολογική εξέταση, καθώς ένας αριθμός καρκινωμάτων μαστού μπορεί να έχει προέχουσα λεμφοπλασματοκυτταρική διήθηση. 

X