Ενδοπορικό καρκίνωμα (DCIS)

Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά ενδοπορικού καρκινώματος (πορογενές καρκίνωμα in situ, DCIS) ποικίλλουν ανάλογα με το εάν αναρροφάται φαγεσωρικός ή μη φαγεσωρικός τύπος DCIS, ο τελευταίος τύπος χαρακτηρίζεται από ενδοπορική νέκρωση.

 

DCIS, φαγεσωρικός τύπος – χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Μέτρια έως μεγάλη κυτταροβρίθεια
  • Χαλαρά συνδεδεμένες ομάδες και μονήρη κύτταρα
  • Μεγάλα πλειομορφικά κύτταρα
  • Άφθονα νεκρωτικά υπολείμματα, ιστιοκύτταρα και ενίοτε φλεγμονώδη κύτταρα

 

DCIS, μη φαγεσωρικός τύπος – χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Μέτρια έως μεγάλη κυτταροβρίθεια
  • Συμπαγείς επιθηλιακές ομάδες, λωρίδες, ομάδες και  θηλώδη τμήματα
  • Ήπια έως μέτρια ομοιόμορφη κυτταρική ατυπία
  • Απουσία δίπολων γυμνών πυρήνων
  • Μικρός έως μέτριος αριθμός άτυπων μεμονωμένων κυττάρων

Χειρουργική εξαίρεση απαιτείται όταν άτυπη υπερπλασία των πόρων (ADH) ή DCIS, μη φαγεσωρικού τύπου, υποδηλώνεται από τα κυτταρολογικά ευρήματα. Συνήθως θεωρείται ότι δεν είναι δυνατή η διάκριση του in situ από το διηθητικό καρκίνωμα με την κυτταρολογική εξέταση, όμως επιχρίσματα από διηθητικό καρκίνωμα είναι γενικά περισσότερο κυτταροβριθή, με μεγαλύτερη απώλεια της κυτταρικής συνοχής. Εκτεταμένη νέκρωση συσχετιζόμενη με πλειόμορφα άτυπα κύτταρα αποτελεί πιο συχνά ένα χαρακτηριστικ’ο του φαγεσωρικού τύπου DCIS συγκριτικά με το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα, παρόλο που μεγάλα διηθητικά καρκινώματα εμφανίζουν εκτεταμένη νέκρωση. Κακοήθειες μαστού πορογενούς προέλευσης γενικά αναφέρονται ως πορογενές καρκίνωμα σε επιχρίσματα, χωρίς να διευκρινίζεται εάν παρατηρείται διηθητικό ή in situ καρκίνωμα, αυτό απαιτεί ιστολογική εξέταση.

X