Πορογενές καρκίνωμα, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (NOS)

Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (NOS)

Το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα είναι ο πιο συνήθης τύπος καρκινώματος μαστού, που αντιπροσωπεύει περίπου το 75% όλων των διηθητικών καρκινωμάτων. Δείγματα FNA πορογενούς καρκινώματος, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (NOS) συνήθως εμφανίζουν κυτταρολογικά χαρακτηριστικά κοινά σε όλα τα καρκινώματα μαστού.

 

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Μεγάλη κυτταροβρίθεια
  • Χαλαρά συνδεδεμένες ομάδες και μονήρη άτυπα κύτταρα
  • Συγκυτιακή διάταξη με απώλεια προσανατολισμού
  • Tumour diathesis μπορεί να υπάρχει
  • Συνήθως απουσία δίπολων γυμνών πυρήνων
  • Υπερχρωματικοί πυρήνες, ανώμαλη και πεπαχυμένη πυρηνική μεμβράνη, πυρήνια
  • Αυξημένη πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία

Τα κακοήθη κύτταρα είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με τα καλοήθη κύτταρα των πόρων, παρόλο που μικρά καρκινικά κύτταρα μπορεί ενίοτε να παρατηρούνται. Το υπόβαθρο μπορεί να ποικίλλει από αιμορραγικό ή νεκρωτικό έως καθαρό. Το κυτταρολογικό μοτίβο του επιχρίσματος ποικίλλει, με τα κακοήθη κύτταρα να είναι διαταγμένα σε τρισδιάστατες ομάδες, συγκυτιακές ομάδες ή ενίοτε κυψελιδικούς ή αδενοειδείς σχηματισμούς. Τα κύτταρα εντός των ομάδων εμφανίζουν απώλεια προσανατολισμού και πυρηνικό «καλούπωμα». Οι πυρήνες, που εμφανίζουν κακοήθη χαρακτηριστικά, μπορεί να είναι έκκεντρα τοποθετημένοι, με πλασματοκυτταροειδή εμφάνιση των κυττάρων. Το κυτταρόπλασμα τείνει να είναι βασεόφιλο,  λεπτο- έως αδρο-κοκκώδες ή λεπτο-κενοτοπιώδες. Ενίοτε, κυτταροπλασματική κενοτοπίωση ή ενδοκυτταρική κοιλότητα μπορεί να παρατηρηθούν. Κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου ενδέχεται ενίοτε να παρατηρηθούν, παρόλο που είναι πιο συχνά σε λοβιακό καρκίνωμα. Επιχρίσματα χαμηλής διαφοροποίησης πορογενών καρκινωμάτων ενδέχεται να περιέχουν πλειόμορφα, «παράξενα» κύτταρα και πολυπύρηνα νεοπλασματικά κύτταρα.

Η κυτταρολογία FNA είναι συνήθως ικανή στη διαφοροδιάγνωση πορογενούς και λοβιακού καρκινώματος μαστού, παρόλο που κύτταρα πορογενούς καρκινώματος ενδέχεται ενίοτε να είναι τόσο μικρά όσο τα κύτταρα από λοβιακό καρκίνωμα. Επιχρίσματα από πορογενές καρκίνωμα είναι συνήθως πιο κυτταροβριθή, με πιο σημαντικό πλειομορφισμό, μεγαλύτερα κύτταρα με υπερχρωματικούς πυρήνες και πιο προέχοντα πυρήνια σε σχέση με τα κύτταρα του λοβιακού καρκινώματος.

Μορφολογική ταξινόμηση του καρκινώματος μαστού, που έχει προγνωστική σημασία, μπορεί να εφαρμοστεί στα δείγματα FNA. Κυττταρομορφολογικά κριτήρια είναι συχνά ικανά να διαγνώσουν τους διαφορετικούς ιστολογικούς τύπους στα επιχρίσματα FNA, όμως η τελική ταξινόμηση μπορεί μερικές φορές να απαιτεί την εξέταση των χειρουργικά εξαιρουμένων ιστών. Η κυτταρολογική εξέταση επιτρέπει επίσης πυρηνική σταδιοποίηση του πορογενούς καρκινώματος, που είναι προγνωστικά σημαντική.

X