Αλλοιώσεις ακτινοβολίας

Η κυτταρολογία FNA ακτινοβοληθέντος μαζικού ιστού μπορεί να αποτελεί μία διαγνωστική πρόκληση. Ιστολογικές αλλοιώσεις περιλαμβάνουν επιθηλιακή ατυπία στις τελικές πορο-λοβιακές μονάδες και στους μεγαλύτερους πόρους.  Συνεπώς, η γνώση προγενέστερης ακτινοθεραπείας είναι βασική για την αποφυγή μίας ψευδώς-θετικής διάγνωσης κακοήθειας.

Τα επιχρίσματα FNA εμφανίζουν άτυπα κύτταρα με πυρηνική και κυτταροπλασματική διόγκωση και εκφυλιστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων της συσσωρευμένης πυρηνικής χρωματίνης και των «ξεφτισμένων» κυτταροπλασματικών ορίων.

X