Επιθηλιακό / Μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα

Ο όγκος αποτελείται από 2 κυτταρικούς τύπους που σχηματίζουν δομές που μοιάζουν με πόρους: κύτταρα πόρων (εσωτερικό στρώμα), διαυγοκυτταρικά μυοεπιθηλιακά κύτταρα (εξωτερικό στρώμα). Μπορούν να διαφοροδιαγνωστούν με ανοσοκυτταροχημεία: τα πρώτα είναι παν-κερατίνη θετικά, τα τελευταία S-100 θετικά. Η κυτταρολογία είναι εκείνη ενός κακοήθους διαυγοκυτταρικού όγκου, με ποικίλους βαθμούς κυτταρικής και πυρηνικής ατυπίας. Υπάρχουν τόσο τμήματα ιστού όσο και μεμονωμένα κύτταρα, τα κύτταρα ενδέχεται να είναι διατεταγμένα σε συμπαγείς και θηλώδεις δομές. Το στρωματικό στοιχείο είναι μεταχρωματικό με εμφάνιση υαλίνης. Σε κάποιες περιπτώσεις, παρατηρούνται επίσης δομές που ομοιάζουν κύτταρα πόρων ή σφαιρικές δομές. Το κυτταρολογικό μοτίβο υποδεικνύει ανάπτυξη κακοήθειας.

Επιμυοεπιθηλιακό καρκίνωμα

Σε μικρή μεγέθυνση οι λωρίδες φαίνονται βασικοκυτταρικές  πάλι, κάποια κυλινδρωματώδη  μεταχρωματικά τμήματα υπάρχουν (χρώση Giemsa). Μεγάλη μεγέθυνση δείχνει τον διαυγή μυοεπιθηλιακό χαρακτήρα αυτών των κυττάρων, τα εσωτερικά κύτταρα είναι λιγάκι μικρότερα, τα κύτταρα της εξωτερικής ζώνης έχουν λεπτοκοκκιώδες / αφρώδες ή διαυγές κυτταρόπλασμα. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος εκ των κυτταρικών τύπων κυριαρχεί και παρουσιάζει σημεία κακοήθειας. Γενικά η κυτταρολογία δεν υποδεικνύει αλλοίωση υψηλής κακοήθειας!
Σε μικρή μεγέθυνση οι λωρίδες φαίνονται βασικοκυτταρικές  πάλι, κάποια κυλινδρωματώδη  μεταχρωματικά τμήματα υπάρχουν (χρώση Giemsa). Μεγάλη μεγέθυνση δείχνει τον διαυγή μυοεπιθηλιακό χαρακτήρα αυτών των κυττάρων, τα εσωτερικά κύτταρα είναι λιγάκι μικρότερα, τα κύτταρα της εξωτερικής ζώνης έχουν λεπτοκοκκιώδες / αφρώδες ή διαυγές κυτταρόπλασμα. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος εκ των κυτταρικών τύπων κυριαρχεί και παρουσιάζει σημεία κακοήθειας. Γενικά η κυτταρολογία δεν υποδεικνύει αλλοίωση υψηλής κακοήθειας!
Σε μικρή μεγέθυνση οι λωρίδες φαίνονται βασικοκυτταρικές  πάλι, κάποια κυλινδρωματώδη  μεταχρωματικά τμήματα υπάρχουν (χρώση Giemsa). Μεγάλη μεγέθυνση δείχνει τον διαυγή μυοεπιθηλιακό χαρακτήρα αυτών των κυττάρων, τα εσωτερικά κύτταρα είναι λιγάκι μικρότερα, τα κύτταρα της εξωτερικής ζώνης έχουν λεπτοκοκκιώδες / αφρώδες ή διαυγές κυτταρόπλασμα. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος εκ των κυτταρικών τύπων κυριαρχεί και παρουσιάζει σημεία κακοήθειας. Γενικά η κυτταρολογία δεν υποδεικνύει αλλοίωση υψηλής κακοήθειας!
Σε μικρή μεγέθυνση οι λωρίδες φαίνονται βασικοκυτταρικές  πάλι, κάποια κυλινδρωματώδη  μεταχρωματικά τμήματα υπάρχουν (χρώση Giemsa). Μεγάλη μεγέθυνση δείχνει τον διαυγή μυοεπιθηλιακό χαρακτήρα αυτών των κυττάρων, τα εσωτερικά κύτταρα είναι λιγάκι μικρότερα, τα κύτταρα της εξωτερικής ζώνης έχουν λεπτοκοκκιώδες / αφρώδες ή διαυγές κυτταρόπλασμα. Σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος εκ των κυτταρικών τύπων κυριαρχεί και παρουσιάζει σημεία κακοήθειας. Γενικά η κυτταρολογία δεν υποδεικνύει αλλοίωση υψηλής κακοήθειας!

 

Η μορφολογία των μυοεπιθηλιακών κυττάρων είναι εμφανής ιστολογικά: τα κύτταρα είναι διατεταγμένα σε ομάδες, εμφανίζουν S100, PanCK θετικότητα. Το επίχρισμα δείχνει την παρουσία πολύμορφων μυοεπιθηλιακών κυττάρων αναμεμιγμένων με φυσιολογικά, μεγάλα κυψελιδικά κύτταρα σιελογόνου αδένα.
Η μορφολογία των μυοεπιθηλιακών κυττάρων είναι εμφανής ιστολογικά: τα κύτταρα είναι διατεταγμένα σε ομάδες, εμφανίζουν S100, PanCK θετικότητα. Το επίχρισμα δείχνει την παρουσία πολύμορφων μυοεπιθηλιακών κυττάρων αναμεμιγμένων με φυσιολογικά, μεγάλα κυψελιδικά κύτταρα σιελογόνου αδένα.
Η μορφολογία των μυοεπιθηλιακών κυττάρων είναι εμφανής ιστολογικά: τα κύτταρα είναι διατεταγμένα σε ομάδες, εμφανίζουν S100, PanCK θετικότητα. Το επίχρισμα δείχνει την παρουσία πολύμορφων μυοεπιθηλιακών κυττάρων αναμεμιγμένων με φυσιολογικά, μεγάλα κυψελιδικά κύτταρα σιελογόνου αδένα.

 

Κακόηθες μυοεπιθηλίωμα

 

Η δομή της αλλοίωσης είναι κακοήθης ιστολογικά: υπάρχει διήθηση. Τα κύτταρα είναι διογκωμένα, διαφορετικά σε μέγεθος και σχήμα. Αφρώδη κύτταρα ενδέχεται να υπάρχουν , υπερβολικά αποδιαφοροποιημένοι όγκοι επίσης ίσως εμφανίζονται.Η κυτταρολογία δείχνει διογκωμένα κύτταρα, με μεγάλο ωοειδή πυρήνα, ανομοιόμορφη χρωματίνη. Μερικές φορές συμβαίνει «πλακωδοειδής» διαφοροποίηση(A) (χρώση Giemsa). Τα κύτταρα είναι ευαίσθητα, ως αποτέλεσμα της παρασκευής του επιχρίσματος, επιμηκυσμένοι, μη φυσιολογικού σχήματος πυρήνες παρατηρούνται (B).
Η δομή της αλλοίωσης είναι κακοήθης ιστολογικά: υπάρχει διήθηση. Τα κύτταρα είναι διογκωμένα, διαφορετικά σε μέγεθος και σχήμα. Αφρώδη κύτταρα ενδέχεται να υπάρχουν , υπερβολικά αποδιαφοροποιημένοι όγκοι επίσης ίσως εμφανίζονται.Η κυτταρολογία δείχνει διογκωμένα κύτταρα, με μεγάλο ωοειδή πυρήνα, ανομοιόμορφη χρωματίνη. Μερικές φορές συμβαίνει «πλακωδοειδής» διαφοροποίηση(A) (χρώση Giemsa). Τα κύτταρα είναι ευαίσθητα, ως αποτέλεσμα της παρασκευής του επιχρίσματος, επιμηκυσμένοι, μη φυσιολογικού σχήματος πυρήνες παρατηρούνται (B).

 

Ο ίδιος όγκος όπως στις προηγούμενες εικόνες: το σχήμα του πυρήνα είναι τυπικό. Κάποια ενδοπυρηνικά (ψευδο) κενοτόπια (A) είναι ορατά. Το κυτταρόπλασμα σε κάποια κύτταρα είναι πλακωδοειδές (B) σε άλλα κοκκιώδες (C).
Ο ίδιος όγκος όπως στις προηγούμενες εικόνες: το σχήμα του πυρήνα είναι τυπικό. Κάποια ενδοπυρηνικά (ψευδο) κενοτόπια (A) είναι ορατά. Το κυτταρόπλασμα σε κάποια κύτταρα είναι πλακωδοειδές (B) σε άλλα κοκκιώδες (C).

 

X