Κακοήθεις όγκοι σιελογόνων αδένων

  • Αδενοκυψελιδικό καρκίνωμα
  • Αδενοκυστικό καρκίνωμα
  • Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα
  • Επιθηλιακό  / μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα
  • Κακόηθες μυοεπιθηλίωμα
  • Καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων, Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα
  • Εκκριτικό καρκίνωμα σιελογόνου αδένα που ομοιάζει με καρκίνωμα μαστού
  • Κακοήθης μικτός όγκος
X